مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
در جنگ هاي ميان مسلمانان و روميان در تاريخ به جنگ هاي صليبي مشهور است، محتواي اين كتاب تاريخ ده جنگي است كه آقاي بسام العسلي آنها را سرنوشت ساز دانسته وزير عنوان الايام الحاسمه في الحروب الصليبه به نگارش درآورده كه برگردان فارسي آن تحت عنوان روزهاي سرنوشت ساز در جنگ هاي صليبي توسط پژوهشكده تحقيقات اسلامي چاپ و منتشر شده است.
فهرست
پيشگفتار
مقدمه نويسنده
1. نبرد ملازگرد
خلاصه وقايع نبرد ملازگرد مانزيكرت
1. از فتح تا ملازگرد
2. جنگ در ارمنستان
3. نبرد ملازگرد
4. نتايج جنگ ملازگرد
2. نبرد زلاقه
خلاصه رويدادهاي نبرد زلاقه
1. وضعيت عمومي
الف. اوضاع در جبهه هاي اسلامي
ب. اوضاع در جبهه مسيحيان شمال
2. ابن عباد و ابن تاشفين
3. نبرد زلاقه
4. نتايج نبرد و درسهاي آن
3. نبرد حطين
چكيده رويدادها
1. اوضاع عمومي پيش از حطين
الف. اوضاع در جبهه فرنگيان
ب. اوضاع در جبهه مسلمانان
2. وضعيت ويژه پيش از نبرد
الف. رينالد شاتيون
ب. صلاح الدين ايوبي
3. نبرد حطين
4. نتايج نبرد حطين
الف. نتايج سياسي
ب. نتايج نظامي
4. نبرد قدس
اطلاعات تاريخي
1. از فتح اسلامي تا اشغال صليبي
2. قدس غرق در خون
3. پاكسازي بيت المقدس
4. سپاس فراوان خداي جهانيان را كه ريشه كافران كنده شد
5. اسيران و مهاجران صليبيها
6. جنگ بر سر قدس
7. درسها
5. نبرد الارك
خلاصه رويدادها
1. وضعيت كلي پيش از نبرد الارك
2. جبهه مخالفت مسلمانان در اندلس
3. نبرد الارك
4. نبرد عقاب
5. نتايج نبرد
الف. نتايج سياسي
ب. درسهاي نظامي
6. نبرد عين جالوت
خلاصه رويدادها
1. وضعيت كلي
الف. وضعيت در جبهه غرب
ب. وضعيت در جبهه شرق
ج. صليبيها مغولان را تشويق مي كنند
2. وضعيت خاص جبهه مسلماانان
3. عين جالوت
4. نتايج نبرد عين جالوت
الف. نتايج سياسي
ب. درسهاي نظامي
7. نبرد در غرناطه
خلاصه رويدادها
1. وضعيت كلي در جبهه مسلمانان
2. نبرد در الحمراء
3. باز پس گيري و تقويت كوه فتح
4. پادشاهان بني احمر
5. آخرين روزهاي غرناطه
6. پيمان صلح
7. درسها
الف. نتايج سياسي
ب. درسهاي نظامي
8. نبرد نيكوپوليس
خلاصه رويدادها
1. وضعيت كلي پيش ازنبرد
الف. تركهاي عثماني
ب. وضعيت در جبهه غرب
2. وضعيت خاص (حمله نيكوپوليس)
الف. نيروهاي طرفين ، روند نبرد
ب. نبرد نيكوپوليس
3. نتايج نبرد
الف. نتايج سياسي
ب. نتايج نظامي
9. محاصره وين
خلاصه رويدادها
1. وضعيت كلي تا محاصره وين
الف. امپراتوري عثماني
ب. وضعيت در جبهه غرب
2و وضعيت خاص پيش از نبرد
الف. در مرزهاي سرزمين مجارستان
ب. محاصره وين
3. نتايج محاصره وين
الف. نتايج سياسي
ب. نتايج نظامي
10. فتح قبرس (قبرس و جنگهاي صليبي)
جنگ قبرس و نيروي دريايي اسلام
1. وضعيت كلي
الف. اوضاع در جبهه مسلمانان
ب. وضعيت در جبهه دوم (بيزانس)
2. جنگ قبرس
3. جنگ قبرس و جايگاه آن در استراتژي دريايي
4. قبرس در تاريخ
5. قبرس و اروپا

روزهاي سرنوشت ساز در جنگ هاي صليبي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست