مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
سازمان هاي بين المللي و منطقه اي از اركان عمده نظام جهاني هستند، در اين كتاب نخست، تعريف و طبقه بندي كلي سازمان هاي جهاني و منطقه اي ارائه گرديده آن گاه جامعه ملل و سازمان ملل متحد به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به عمده ترين سازمان هاي منطقه اي پرداخته شده است. در بررسي هر يك از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، مهمترين موضوعات نظير انگيزه هاي تاسيس، مراحل پيدايش، اهداف تشكيلات، عملكرد و ارزيابي بيان شده و از پرداختن به جزئيات پرهيز شده است.

سازمان هاي بين المللي و منطقه اي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست