مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
جنگ هاي صليبي در روزگار حاضر، بيش از دوران گذشته براي مسلمانان ملموس و محسوس است. زيرا به چشم مي بينند كه تمدن و تكنولوژي غرب مسيحي ابعاد گوناگون زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي آنان را زير سيطره خود گرفته است و دولت هاي غربي به صورت هاي آشكار و پنهان با آنان به زبان زور سخن مي گويند و با در اختيار داشتن ابزارها و اهرم هاي فشار با اعمال نفوذ در نهاد ها و سازمان هاي بين الملل حقوق مسلمانان را پايمال مي كنند و با اندك بهانه اي به آنان يورش مي برند و خانه و كاشانه را بر سرشان ويران مي سازند.

نگاهي نو به جنگ هاي صليبي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست