قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تحليل سير نقد شعر فارسي از سال 1367-1358 ه.ش

نویسنده: فولادي محمد

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه
نقد ادبي
شيوه‌هاي و روشهاي نقد ادبي
تقسيم بندي آثار ادبي
آثار و اركان آثار ادبي
جايگاه موسيقي و ورزن در شعر
اخوان ثالث و وزن شعر
منابع و مآخذ
بخش اول: جايگاه نقد از ديد‌گاه منتقدان اين دوره و عوامل و حوادث مؤثّر در نقد شعر اين دوره
1-1- جايگاه نقد از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
1-1-1- ضرورت نقد ادبي از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
1-1-2- ويژگي‌هاي نقد خوب
1-1-3- ويژگيهاي منتقد
1-2- حوادث و عوامل مؤثّر در نقد شعر اين دوره
1-2-1- عوامل سياسي، اجتماعي و تاريخي
1-2-2- بزرگداشتها و كنگره‌ها
1-2-3- درگذشتها و يادبود‌ها
بخش دوم: تعريفهاي منتقدان از شعر
2-1- پيشگفتار
2-2- تعريفهاي منتقدان از شعر
2-3- شعر و شعار
بخش سوم: عناصر شعر از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
3-1- موسيقي شعر
3-1-1- جايگاه موسيقي شعر در ميان عناصر شعري
3-1-2- انواع موسيقي د شعر
1. موسيقي بيروني( وزن)
2. موسيقي كناري( قافيه و رديف)
3. موسيقي دروني( داخلي)
4. موسيقي معنوي
3-1-3- موسيقي كلمات در شعر پس از انقلاب
3-2- وزن(موسيقي دروني )
3-2- 1- وزن شعر از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
3-2- 2- گونه‌هاي مختلف وزن
3-2- 3- محسنات و كاركردهاي وزن
3-2- 4- جاي خالي وزن در شعر‌هاي سپيد و منثور بايد به ‌گونه‌اي پر شور
3-2- 5- معايب و محدوديتهاي وزن
3-2- 6- اختياري يا غير اختياري بودن وزن و لزوم تناسب آن با دور‌نمايه
3-3- قافيه
3-3-1- قافيه و ديد‌گاهها منتقدان
3-3-2- محسّنات و نقشهاي قافيه و محدوديتهاي آن
3-3-3- انواع قافيه
3-4-عنصر تخيّل (خيال)
3-4-1- خيال، عنصر اصلي شعر
3-4-2- ترجمه پذيري و عدم ترجمه پذيري شعر و رابطه آن با عنصر خيال
3-4-3- ارزش تخيّل ذاتي است يا عالي
3-4-4- نيرومندي تخيّل نبايد باعث دشواري و پيچيدگي كلام شود
3-4-5- در نقد يك شعر از جهت نيروي خيال
3-4-6- خيال نيروي سازنده تصاوير
3-5- عنصر تصوير
3-5-1- جايگاه تصوير( ايماژ) در ديد‌گاه منتقدان اين دوره
3-5-2- رابطه تصوير و عنصر خيال
3-5-4- وظيفه و كاركرد‌هاي تصوير در شعر
3-5-5- آيا تصوير به خودي خود هدف است يا وسيله
3-5-6- افراط و ابهام در آفرينش تصاوير شعري
3-5-7- لزوم نوآوري و تنوع در تصاوير
3-5-8- تصاوير در كل غزل يا هر غالب ديگر يا در يك بيت( تصاوير پراكنده يا پيوسته؟)
3-5-9- تصاوير پرورده، جاندار و پويا، نه ابتدايي و ساكن و ساده
3-6- زبان شعر
3-6-1- زبان شعر از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
3-6-2- مفردات زبان( واژه سازي)
3-6-3- تركيب و تأليف واژه‌ها
3-6-4- نحو جمله و زبان
3-7- دور نمايه و محتواي شعر
3-7-1- معيار و چگونگي بررسي دو نمايه
3-7-2- عاطفه و احساس
3-7-3- گزارش و شرح سه گروه عمده عواطف
3-8- ساختمان شعر
3-9- صنايع ادبي (آرايه‌هاي ادبي)
3-10- قالب (فرم، شكل) در شعر
3-10-1- پيش درآمد گفتار
3-10-2- قالبهاي كهن
3-10-3- قالبهاي جديد و آزاد
بخش چهارم: معيارهاي نقد شعر در اين دوره
4-1- معيارهاي براساس عناصر اصلي شعر
4-2- دوام و عدم دوام شعر در حافظه‌ها
4-3- تقليد و اقتفا و عدم آن در شعر
بخش پنجم: سنّت و نوآوري
5-1- ضرورت ابداع و نوآوري
5-2- لزوم جرأت و جسارت و نوآوري
5-3- حدود نوآوري
5- 4- نوآوري بر بنياد سنّت
5-5- بحث كهنه و نو مطرح نيست، شعر بايد جوهره شعري داشته باشد
5-6- پيشينه و سابقه نوآوري در شعر فارس
5-7- فريدون تولّلي و نوآوري
بخش ششم: سبكهاي شعر فارسي و نگرش منتقدان در اين باره
6-1- مفهوم سبك از ديد‌گاه دكتر شفيعي كدكني و انتقاد از سبك انديشي
6-2- سبك بازگشت از ديد‌گاه منتقدان اين دوره
6-3- سبك هندي( اصفهاني)
6-4- حافظ حد فاصل سبك عراقي و هندي
6-5- سبك هندي يا اصفهاني
6-6- چرا سبك هندي در دنياي غرب سبك باروك خوانده مي‌شود؟
بخش هفتم: مهمترين مراكز و مراجع نقد شعر در اين دوره
7-1- برجسته‌ترين شاعراني كه مورد توجه منتقدان اين دوره بوده‌اند
8-2- شعر و غزل حافظ
بخش نهم: بزرگترين منتقدان اين دوره و مهمترين ديد‌گاههاي آنان
9-1- محمدرضا شفيعي كدكني
9-2- غلامحسين يوسفي
9-3- حميد زرّين كوب
9-4- خسرو فرشيدورد
9-5- اسماعيل خويي
9-6- رضا براهني
9-7- احمد شاملو
9-8- عبدالعلي دست غيب
9-9- اميري فيروز‌كوهي
9- 10- احسان طبري
9-11- حسن حسيني
نتايج
منابع و مآخذ
كتابشناسيها و فهرست مقالات
فهرست مقالات
پيوست1
پيوست2
چكيده انگليسي