قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اصول و روش تحقيق در محيط زيست

نویسنده: ابراهيمي منصور

خلاصه کتاب

كتاب حاضر به منظور فراهم كردن هر چه بيشتر زمينه هاي آشنايي دانشجويان و محققان جوان با اصول و ساختار علمي روش تحقيق در پژوهش هاي زيست محيطي به زباني ساده و با استفاده از مثال هاي كاربردي و ملموس تاليف شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل اول
كليات تحقيق و روش تحقيق
مقدمه
تعريف تحقيق
تحقيق بنيادي
تحقيق كاربردي
تحقيق تاريخي
ويژگي هاي تحقيق تاريخي
تحقيق توصيفي
ويژگي هاي تحقيق توصيفي
تحقيق تداومي و مقطعي
ويژگي هاي تحقيق تداومي و مقطعي
تحقيق موردي و زمينه اي
ويژگي هاي تحقيق موردي و زمينه اي
معايب تحقيق موردي و زمينه اي
تحقيق همبستگي يا همخواني
ويژگي هاي تحقيق همبستگي يا همخواني
محدوديت هاي تحقيق همبستگي يا همخواني
تحقيق علّي يا پس از وقوع
ويژگي تحقيق علّي يا پس از وقوع
نكات مثبت تحقيق علّي يا پس از وقوع
معايب تحقيق علّي يا پس از وقوع
تحقيق تجربي حقيقي
گروه هاي تجربي و شاهد در تحقيق تجربي
ويژگي هاي تحقيق تجربي حقيقي
تحقيق نيمه تجربي
ويژگي هاي تحقيق نيمه تجربي
تحقيق عملي (عملگرا)
ويژگي هاي تحقيق عملگرا
معايب تحقيق عملگرا
تحقيق مشاركتي
نكاتي چند درباره تحقيق هاي غير تجربي
فصل دوم
انتخاب موضوع و طراحي مناسب تحقيق
انتخاب موضوع تحقيق
انتخاب موضوع
معيارهاي انتخاب موضوع
تحصيلات آكادميك و دانشگاهي
علاقه پژوهشگر
طراحي مناسب طرح تحقيق
دوباره كاري
قابليت اجراي طرح
پذيرش اجتماعي
صرفه اقتصادي طرح
تناسب زماني
ملاحظات اخلاقي
كاربردي بودن طرح
امتيازبندي هاي موضوع ها
نكاتي كه در انتخاب موضوع تحقيق بايد از آنها اجتناب كرد
موضوعات بسيار كلي
نگاه يك بعدي به مسئله تحقيق
ارائه پروژه هاي تحقيق كم مايه
عدم دسترسي به منابع و اطلاعات
عدم دسترسي به حمايت كنندگان مالي
پروژه بسيار تكنيكي
حل مسائل حل نشدني
انجام تحقيق وابسته به اتمام طرح تحقيقي ديگر
طرح هاي غير اخلاقي
طراحي پروژه
بيان مسأله
بررسي متون
اهداف و فرضيات
روش اجراي تحقيق جمع آوري داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
گزارش نويسي
فصل سوم
اصول نوشتن طرح تحقيق
تنظيم عنوان
بيان مسأله
تحقيق نوع يك
تحقيق نوع دو
تحقيق نوع سوم
بررسي متون
منابع كسب اطلاعات
اهداف و فرضيات
اهداف كلي (اهداف اصلي)
اهداف اختصاصي (اهداف جزيي)
مزاياي تنظيم اهداف اختصاصي
چگونه بايد اهداف را بنويسيم؟
فرضيه ها و سؤالات
فرضيه تحقيق
فرضيه صفر
فرضيه يك سويه و دو سويه
سوالات پژوهش
سوالات توصيفي (Descriptive)
سوالات هنجاري (Normative)
سوالات ارتباطي (Correlative)
سوالات تاثيري (Impact)
متغيرها (Variables)
تعريف عملي
تعريف ادراكي
تعريف كاربردي
مقياس اسمي
مقياس رتبه اي
مقياس فاصله اي
مقياس نسبتي
نقش متغيرها
متغير مستقل
متغير وابسته
متغير مداخله گر يا ناخواسته
متغير زمينه اي
نوشتن طرح تحقيق
فصل چهارم
اصول روش هاي تحقيق
انواع مطالعات
1) مطالعات مداخله اي
تحقيق تجربي و شبه ـ تجربي
كارآزمايي باليني تصادفي شده
2) مطالعات مشاهده اي (غير مداخله اي)
طراحي تحقيق مشاهده اي (غير مداخله اي)
انواع مطالعات مشاهده اي (غير مداخله اي)
تحقيق توصيفي
مزايا و موارد اهميت مطالعه توصيفي
مطالعات تحليلي (Analytical survey)
مطالعات مقطعي
مطالعات مورد ـ شاهدي
مزاياي مطالعه مورد ـ شاهدي
معايب مطالعه مورد ـ شاهدي
مطالعات همگروهي (Cohort)
مزاياي مطالعات كوهورت
معايب مطالعات كوهورت
كوهورت تاريخي
مطالعات كيفي
شناخت انواع پژوهش هاي كيفي
توصيف پايه اي پژوهش هاي كيفي
پديدار شناسي
تئوري موضوعي
مطالعه موردي
پژوهش ها قوم نگارانه
تجزيه و تحليل روايي
پژوهش هاي كيفي منتقدانه
فصل پنجم
روش هاي جمع آوري داده
جمع آوري اوليه داده ها: پرسشنامه
طرح پرسشنامه
شرايط تنظيم پرسشنامه
سؤالات باز
سؤالات بسته
مزاياي سؤالات باز
معايب سؤالات باز
مزاياي سؤالات بسته
معايب سؤالات بسته
استفاده از اسناد و پرونده هاي موجود
فرم اطلاعاتي
جمع آوري اوليه داده ها: مصاحبه
مصاحبه آزاد
مصاحبه منظم
جمع آوري اوليه داده ها: مشاهده
مشاهده مشاركتي
مشاهده غير مشاركتي
طراحي ارزيابي تحقيق
اعتبار يا روايي
انواع اعتبار
اعتبار داخلي
اعتبار خارجي
اعتبار محتوا
اعتبار همزمان
اعتبار پيش بيني كنندگي
اعتبار سازه
پايايي يا اعتماد
روش آزمون ـ باز آزمون
روش فرم هاي هم ارز
روش دو نيمه كردن
روش آزمون ـ باز آزمون با فرم هاي هم ارز
روش همبستگي بين سنجش ها و يا مشاهده گران
روش جزء ـ كل
عوامل موثر بر روائي پژوهش هاي تجربي
عوامل موثر در روائي داخلي
عامل تاريخ
عامل بلوغ
عامل آزمون
وسائل اندازه گيري
بازگشت آماري
تمايلات و تعصبات گزينش
اثر افت آزمودني ها
اثر كنش متقابل حاصل از تعصبات و تمايلات گزينش و متغير مستقل
اثر آزمون مقدماتي بر متغير مستقل
اثر روش هاي تجربي بر متغير مستقل
تداخل چند متغير مستقل
روائي خارجي و مصنوعي بودم موقعيت و شرايط تجربي
فصل ششم نمونه گيري
نمونه گيري
روش نمونه گيري
سرشماري
طرح نمونه گيري (Sampling Design)
نمونه گيري تصادفي
نمونه گيري خوشه اي (Cluster Sampling)
نمونه گيري غير تصادفي (Nonrandomised Sampling)
بودجه و زمان بندي
بودجه
اخلاق در پژوهش
بيانيه هلسينكي
قانون نورنبرگ
فصل هفتم
آمار
تعريف مفاهيم
خلاصه سازي
جدول توزيع فراواني
نمودارها
شاخص هاي مركزي
ميانگين
ميانه
نما
شاخص هاي پراكندگي
دامنه تغييرات (Range)
متوسط انحراف از ميانگين
واريانس
انحراف معيار
آمار تحليلي
آزمون فرضيه
خطاي نوع اول و دوم
برآورد فاصله اي
خطاهاي تحقيق
خطاي تصادفي
خطاي منظم يا تورش
تورش انتخاب
تورش اطلاعات
تورش مخدوش كنندگي
فصل هشتم
اصول گزارش نويسي
خصوصيات نوشتاري يك مقاله علمي
عنوان
نويسندگان
چكيده
مقدمه
مواد و روش ها
يافته ها
بحث
نتيجه گيري
تشكرات
منابع