ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

اقتصاد خرد

نویسنده: موسوی سجاد سید یوسف مترجم: موسوی سجاد سید یوسف چاپخانه: ستاره

خلاصه کتاب

كتاب حاضر در هفت فصل به زباني ساده، روان، قابل فهم و به صورت مفهومي نوشته شده است. و در ابتداي هر فصل مباحث درسي بر اساس سرفصلهاي مصوب به صورت فوق الذكر ارائه شده و سپس پرسش و تمرين آن فصل ارائه گرديده است. قسمت بعدي فصل، عمده ترين و مهمترين سوالات طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد از سال هاي 1370 تا 1382 ارائه شده، در فصل اول و دوم، علاوه بر سوالات كنكور تعدادي سوال تستي مهم و تكميلي نيز ارائه شده و...


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل اول ـ مقدمه اي بر اقتصاد خرد
تعريف علم اقتصاد
تعريف اقتصاد خرد
تعريف اقتصاد كلان
اقتصاد اثباتي (عيني) و اقتصاد دستوري (ارشادي)
انواع نظامها يا سيستم هاي اقتصادي
سئوالات اساسي علم اقتصاد
تعريف كارايي اقتصادي و كارايي تكنيكي
منحني امكانات توليد و رسم آن
تعريف و مفهوم هزينه فرصت
مفهوم اقتصادي نقاط روي و اطراف منحني امكانات توليد
چگونگي رشد اقتصادي
پرسش و تمرين فصل اول
سئوالات تستي طبقه بندي شده فصل اول
پاسخهاي كوتاه سئوالات تستي فصل اول
فصل دوم ـ تقاضا، عرضه و تعادل در بازار
تعريف تقاضا
قانون نزولي بودن تقاضا
منحني تقاضا در حالت كلي و تئوريك، تابع تقاضا و تفسير ضرايب آن
تعريف منحني تقاضا و رسم آن
عوامل موثر در تصميم گيري فرد براي تقاضاي كالا
تغيير مقدار تقاضا و تغيير تقاضا (انتقال منحني تقاضا)
چگونگي انتقال منحني تقاضا
تعريف عرضه
قانون صعودي بودن عرضه
تعريف منحني عرضه و رسم منحني عرضه
عوامل موثر در تصميم گيري توليد كننده براي عرضه كالا
تغيير مقدار عرضه و تغيير عرضه
چگونگي انتقال منحني عرضه
بازار و تعادل در بازار
چگونگي به تعادل رسيدن در حالت مازاد تقاضا
تغييرات در تعادل بازار
سياست تثبيت قيمت (سقف قيمت) و سياست تضمين قيمت (كف قيمت)
پرسش و تمرين فصل دوم
سئوالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل دوم
سئوالات تستي تكميلي طبقه بندي شده فصل دوم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه سئوالات كنكور كارشناسي ارشد فصل دوم
فصل سوم ـ كشش
مفهوم كشش
كشش قيمتي تقاضا (نقطه اي)
محاسبه كشش قيمتي تقاضا از روي شكل
تقسيم بندي كالا براساس كشش قيمتي تقاضا
رابطه بين كشش قيمتي تقاضا و در آمد كل
كشش در آمدي تقاضا
كشش متقاطع (ارتباطي) تقاضا
كشش قيمتي عرضه
عوامل موثر در كشش قيمتي تقاضا
پرسش و تمرين فصل سوم
سوالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل سوم
پاسخهاي كوتاه و تشريحي سئوالات كنكور كارشناسي ارشد فصل سوم
فصل چهارم ـ رفتار مصرف كننده (براساس مطلوبيت و منحني هاي بي تفاوتي)
مفهوم مطلوبيت (U)
مطلوبيت كل (TU) و مطلوبيت نهايي (MU)
تعادل مصرف كننده زمانيكه فرد دو كالا خريداري مي كند
استخراج منحني تقاضا از روش اندازه گيري مطلوبيت
تحليل رفتار مصرف كننده از طريق منحني هاي بي تفاوتي
مشخصات منحني هاي بي تفاوتي
نرخ نهايي جانشيني (MRS)
حالتهاي خاص از منحني هاي بي تفاوتي
معادله خط بودجه و رسم خط بودجه
تعادل مصرف كننده از روش منحني هاي بي تفاوتي (روش هندسي)
تعادل مصرف كننده از روش جبري
استخراج منحني تقاضا از روش منحني هاي بي تفاوتي
منحني قيمت و مصرف
شكل هاي مختلف قيمت ـ مصرف (PCC)
استخراج تابع تقاضا از روش جبري
منحني درآمد مصرف (I.C.C)
استخراج منحني انگل
شكلهاي مختلف منحني درآمد ـ مصرف (I.C.C)
اثر كل، اثر جانشيني و اثر درآمدي
نوع كالا، از جانشيني و اثر درآمدي آن كالا
پرسش و تمرين فصل چهارم
سئوالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل چهارم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه سئوالات كنكور كارشناسي ارشد فصل چهارم
فصل پنجم ـ توليد
دوره كوتاه مدت و بلند مدت
تعريف تابع توليد
تابع توليد با يك عامل توليد متغير
توليد نهايي نهاده
توليد متوسط نهاده
رسم منحني هاي توليد كل، متوسط و نهايي كارگر
قانون بازده نهايي نزول
مراحل سه گانه توليد و بهترين مرحله توليد
بهترين مرحله توليد
تابع توليد با دو عامل توليد متغير
تعريف منحني هاي توليد يكسان
نرخ نهايي جانشيني تكنيكي (MRTS)
خط هزينه يكسان و رسم آن
تعادل توليد كننده
ناحيه اقتصادي و غير اقتصادي توليد
مسير توسعه توليد
بازدهي ثابت، نزولي و صعودي نسبت به مقياس
كشش توليدي عوامل
پرسش و تمرين فصل پنجم
سوالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل پنجم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه كنكور كارشناسي ارشد فصل پنجم
فصل ششم ـ هزينه
انواع هزينه
تعريف تابع هزينه
هزينه كوتاه مدت و بلند مدت
انواع هزينه ها در كوتاه مدت و نمودار آنها
رابطه بين توليد متوسط با هزينه متوسط و توليد نهايي با هزينه نهايي
هزينه هاي توليد در بلند مدت
تعريف منحني LAC و استخراج آن
منحني هزينه نهايي بلند مدت (LMC)
پرسش و تمرين فصل ششم
سؤالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل ششم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه كنكور كارشناسي ارشد فصل ششم
فصل هفتم ـ بازار رقابت كامل
ساختار بازار
شرايط بازار رقابت كامل
منحني تقاضاي بنگاه در بازار رقابت كامل
حداكثر كردن سود (نقطه تعادل) يك بنگاه در كوتاه مدت
منحني عرضه كوتاه مدت بنگاه در بازار رقابت كامل
تعادل بلند مدت بنگاه در بازار رقابت كامل
منحني عرضه بلند مدت با فرض صنعت داراي هزينه هاي ثابت، صعودي و نزولي
محاسبه تابع عرضه كوتاه مدت بنگاه
پرسش و تمرين فصل هفتم
سئوالات كنكور كارشناسي ارشد طبقه بندي شده فصل هفتم
پاسخهاي تشريحي و كوتاه كنكور كارشناسي ارشد فصل هفتم
لغات مهم اقتصادي
فهرست منابع

موارد بیشتر arrow down icon