ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت

خسرو و شیرین


خلاصه کتاب

حكيم جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مويد، شاعر بزرگ پارسي گو و بزرگترين شاعر ايراني در سرودن منظومه هاي بزمي در شعر فارسي، است. از مطالعه اشعار نظامي مي توان دريافت كه وي بر بيشتر دانش هاي رايج روزگار خويش مانند ستاره شناسي حكمت و ادبيات عرب تسلط داشته است، نظامي در سرودن داستان هاي عاشقانه بر تمام گذشتگان خود برتري دارد. از جمله آثار ايشان، خسرو و شيرين است كه در سال 576 هجري قمري در بحر هزج سروده شده و به اتابك شمس الدين محمد جهان پهلوان ايلدگز تقديم شده و شاعر بعدها در تجديد نظر كتاب نام طغرل بن ارسالان سلجوقي و قزل ارسلان بن ايلدگز را هم آورده است. موضوع كتاب داستان عشق خسرو پرويز به شيرين، شاهزاده ارمني است كه از داستان هاي عصر ساساني است كه در كتاب حاضر به همراه شعر، نثر روان و ساده جهت توضيح آمده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160نثر خسرو و شيرين
نظم خسرو و شيرين
در توحيد باري
در استدلال نظر و توفيق شناخت
آمرزش خواستن
در نعت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)
در سابقه ي نظم كتاب
در ستايش طغرل ارسلان
ستايش اتابك اعظم شمس الدين ابوجعفر محمّد بن ايلدگز
خطاب زمين بوس
در مدح شاه مظفّر الدين قزل ارسلان
حكايت
در پژوهش اين كتاب
سخني چند در عشق
عذرانگيزي در نظم كتاب
آغاز داستان خسرو و شيرين
صفت بزرگ اميد
عشرت خسرو در مرغزار و سياست هرمز
شفيع انگيختن خسرو پيران را پيش پدر
به خواب ديدن خسرو نياي خويش انوشيروان را
حكايت كردن شاپور از شيرين و شبديز
وصف جمال شيرين
صفت شبديز
رفتن شاپور در ارمن به طلب شيرين
در نژاد شبديز
نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول
نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم
نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم
پيدا شدن شاپور
گريختن شيرين از نزد مهين بانو به مداين
اندام شستن شيرين در چشمه ي آب
ديدن خسرو، شيرين را در چشمه سار
رسيدن شيرين به مشگوي خسرو در مداين
ترتيب كردن كوشك براي شيرين
رسيدن خسرو به ارمن نزد مهين بانو
مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاهپور
آگاهي دادن شاپور خسرو را از شيرين
رفتن شاپور ديگر بار به طلب شيرين
آگاهي خسرو از مرگ پدر
بر تخت نشستن خسرو بجاي پدر
باز آوردن شاپور شيرين را پيش مهين بانو
گريختن خسرو از بهرام چوبين
به هم رسيدن خسرو و شيرين در شكارگاه
اندرز و سوگند دادن مهين بانو شيرين را
چوگان باختن خسرو با شيرين
صفت بهار و عيش خسرو و شيرين
شير كشتن خسرو در بزمگاه
افسانه گفتن خسرو و شيرين و شاپور و دختران
افسانه سرايي ده دختر
افساه گفتن فرنگيس
افسانه گفتن سهيل
افسانه گفتن عجب نوش
افسانه گفتن فلك ناز
افسانه گفتن هميلا
افسانه گفتن همايون
افسانه گفتن سمن ترك
افسانه گفتن پريزاد
افسانه گفتن ختن خاتون
افسانه گفتن گوهر ملك
افسانه گفتن شاپور
افسانه گفتن شيرين
افسانه گفتن خسرو
آزردن خسرو از شيرين و رفتن به جانب روم
پاسخ شيرين
پاسخ دادن خسرو شيرين را
پاسخ شيرين خسرو را
لابه كردن خسرو پيش شيرين
دميدن روز
رفتن خسرو از پيش شيرين
جنگ خسرو با بهرام و گريختن بهرام
بر تخت نشستن خسرو به مداين بار دوم
ناليدن شيرين در جدايي خسرو
وصيت كردن مهين بانو شيرين را
نشستن شيرين به پادشاهي بر جاي مهين بانو
آمدن شيرين به ميدان
آگهي خسرو از مرگ بهرام چوبين
بزم آرايي خسرو
سي لحن باربد
اول ـ گنج باد آورد
دوم ـ گنج گاو
سوم ـ گنج سوخته
چهارم ـ شادروان مرواريد
پنجم ـ تخت طاقديسي
ششم و هفتم ـ ناقوسي واورنگي
هشتم ـ حقّه ي كاوس
نهم ـ ماه بر كوهان
دهم ـ مشك دانه
يازدهم ـ آرايش خورشيد
دوازدهم ـ نيروز
سيزدهم ـ سبز در سبز
چهاردهم ـ قفل رومي
پانزدهم ـ سروستان
شانزدهم ـ سرو سهي
هفدهم ـ نوشيدن باده
هجدهم ـ رامش جان
نوزدهم ـ ناز نوروز ـ يا ساز نوروز
بيستم ـ مشگويه
بيست و يكم ـ مهرگاني
بيست و دوم ـ مرواي نيك
بيست و سوم ـ شبديز
بيست و چهارم ـ شب فرخ
بيست و پنجم ـ فرخ روز
بيست و ششم ـ غنچه ي كبك دري
بيست و هفتم ـ نخجيرگان
بيست و هشتم ـ كين سياوش
بيست و نهم ـ كين ايرج
سي ام ـ باغ شيرين
شفاعت كردن خسرو پيش مريم از شيرين
فرستادن خسرو شاپور را به طلب شيرين
عتاب كردن شيرين به شاپور
آغاز عشق فرهاد
آمدن شيرين به ديدن فرهاد
زاري كردن فرهاد از عشق شيرين
آگاهي يافتن خسرو از عشق فرهاد
رأي زدخ خسرو در كار فرهاد
طلب كردن خسرو فرهاد را
مناظره ي خسرو با فرهاد
كوه كندن فرهاد و زاري او
رفتن شيرين به كوه بيستون و سقط شدن اسب وي
آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد
تعزيت نامه ي خسرو به شيرين
مردن مريم و تعزيت نامه ي شيرين به خسرو از راه باد افراه
رسيدن نامه ي شيرين به خسرو
صفت داد و دهش خسرو
به مي نشستن خسرو بر تخت طاقديسي
شنيدن خسرو اوصاف شكر اسپهاني را
رفتن خسرو به اسپهان در تمنّاي شكر
تفحّص خسرو در كار شكر و خواستاري او
تنها ماندن شيرين و زاري كردن وي
ستايش صبحگاه
نيايش كردن شيرين با يزدان پاك
رفتن خسرو سوي قصر شيرين به بهانه ي شكار
ديدن خسرو شيرين را و سخن گفتن با شيرين
پاسخ دادن شيرين خسرو را
پاسخ دادن خسرو شيرين را
پاسخ دادن شيرين خسرو را
پاسخ خسرو شيرين را
پاسخ دادن شيرين به خسرو
پاسخ دادن خسرو شيرين را
پاسخ دادن شيرين خسرو را
پاسخ خسرو شيرين را
پاسخ شيرين خسرو را
بازگشت خسرو از قصر شيرين
پاسخ شاپور به خسرو
پشيمان شدن شيرين از رفتن خسرو
خواب ديدن خسرو و تعبير شاپور
مجلس آراستن خسرو در شكارگاه
غزل گفتن نكيسا از زبان شيرين
سرود گفتن باربد از زبان خسرو
سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
سرود گفتن باربد از زبان خسرو
سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
غزل گفتن باربد از زبان خسرو
سرود گفتن نكيسا از زبان شيرين
سرود گفتن باربد از زبان خسرو
بيرون آوردن شيرين از خرگاه
آوردن خسرو شيرين را از قصر به مداين
زفاف خسرو و شيرين
اندرز شيرين، خسرو را در داد و دانش
سؤال و جواب خسرو با بزرگ اميد
اولين جنبش
چه گونگي فلك
اجرام كواكب
مبدأ و معاد
گذشتن از جهان
در بقاي جان
در چه گونگي كالبد در خواب
در ياد كردن دوره ي زندگي پس از مرگ
چه گونگي زمين و هوا
در پاس تندرستي از راه اعتدال
چه گونگي رفتن جان از جسم
تمثيل موبد اول
تمثيل موبد دوم
تمثيل موبد سوم
تمثيل موبد چهارم
در نبوت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
گفتن چهل قصّه از كليله و دمنه با چهل نكته
1. گاو شتر به و شير
2. نجاري بوزينه
3. روباه و طبل
4. زاهد ممسك خرقه به دزد باخته
5. زاغ و مار
6. مرغ ماهيخوار و خرچنگ
7. خرگوش و شير
8. سه ماهي و رستن يكي از شست
9. سازش شغال و گرگ و زاغ بر كشتن شتر
10. طيطوي با موج دريا
11. بط و سنگ پشت
12. مرغ و كپي و كرم شب تاب
13. بازرگان دانا و بازرگان نادان
14. غوك و مار و راسو
15. موش آهن خوار و باز كودك بر
16. زن نقاش چادر سوز
17. طبيب نادان كه دارو را با زهر آميخت
18. كبوتر مطوقه و رهانيدن كبوتران از دام
19. هم عهدي زاغ و موش و آهو و سنگ پشت
20. موش و زاهد و يافتن زر
21. گرگي كه از خوردن زه كمان جان داد
22. زاغ و بوم
23. راندن خرگوش پيلان را از چشمه ي آب
24. گربه ي روزه دار با درّاج و خرگوش
25. ربودن دزد گوسفند زاهد را به نام سگ
26. شوهر و زن دزد
27. ديو و دزد و زاهد
28. زن و نجّار و پدر زن
29. برگزيدن دختر موش نژاد موش را
30. بوزينه و سنگ پشت
31. فريفتن روباه خر را و به شير سپردن
32. زاهد نسيه انديش و كوزه ي شهد و روغن
33. كشتن زاهد راسوي امين را
34. كشتن كبوتر نر كبوتر ماده را
35. بريدن موش دام گربه را
36. قبره با شاه و شاهزاده
37. شغال زاهد و سعايت جانوران پيش شير
38. سيّاح و زرگر و مار
39. چهار بچه بازرگان و برزگر و شاهزاده و توانگر
40. رفتن شير به شكار و شكار شدن بچه او
حكمت و اندرز سرايي حكيم نظامي
صفت شيرويه و انجام كار خسرو
نشستن خسرو به آتشخانه
كشتن شيرويه خسرو را
تمثيل
بيدار شدن شيرين
خواستگاري شيرويه شيرين را
جان دادن شيرين در دخمه ي خسرو
نكوهش جهان
در موعظه
نتيجه ي افسانه ي خسرو و شيرين
در نصيحت فرزند خود، محمّد گويد
در خواب ديدن خسرو پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) را
نامه نبشتن پيغمبر به خسرو
معراج پيغمبر
اندرز و ختم كتاب
نكوهش حسودان
طلب كردن طغرل شاه، حكيم نظامي را
تأسف بر مرگ شمس الدين محمد جهان پهلوان

موارد بیشتر arrow down icon