قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

رياضيات عمومي 2 ـ براي رشته هاي غير رياضي

نویسنده: ملابهرامي احمد

خلاصه کتاب

مجموعه حاضر، مرور سرفصل درس رياضي عمومي 2 براي رشته هاي غير علوم رياضي است فلذا در اين مجموعه سعي شده است اكثر مطالب سرفصل درس رياضي عمومي 2 رشته هاي غير علوم رياضي گنجانده شود. مطالب صريح و با مثالهاي متعدد و روشن عرضه گرديده واز پرداختن به اثبات قضايا تا جائيكه امكانپذير بوده است دوري گشته و اين مهم در قالب برخي تمرينات و يا به مراجع ديگري واگذاشته شده است. هدف اصلي در تدوين اين مجموعه ارايه يك مجموعه مدون شامل سر فصل هاي رياضي عمومي 2 بدون شلوغ كاريهاي معمول بوده است. تقريباً جواب با راهنمايي براي تمام تمرينات ذكر شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل اول. ماتريسها
تعريف و نمايش ماتريس
انواع ماتريس ها
ماتريس هاي سطري و ماتريس هاي ستوني
ماتريس صفر
ماتريس هاي مربع
ماتريس هاي بالامثلثي و ماتريس هاي پايين مثلثي
ماتريس هاي قطري
ماتريس اسكالر
ماتريس هماني
عمليات جبري بر روي ماتريس ها
تساوي دو ماتريس
جمع دو ماتريس
ضرب يك اسكالر (عدد) در يك ماتريس
تفاضل دو ماتريس
ضرب ماتريس ها
معرفي برخي از ماتريس هاي خاص
ماتريس خودتوان
ماتريس پوچ توان
ماتريس متناوب
توان هاي طبيعي يك ماتريس قطري
اثر يك ماتريس
ترانهاده يك ماتريس
ماتريس هاي متقارن و ماتريس هاي شبه متقارن
افراز ماتريس
دترمينان
تعريف دترمينان
تعبير دترمينان بعنوان يك تابع
دستور ساروس براي محاسبه دترمينان ماتريس هاي درجه سه
محاسبه دترمينان ماتريس هاي بالامثلثي، پايين مثلثي و قطري
برخي از ويژگيهاي دترمينان
يك فرمول سريع براي محاسبه دترمينان
هم ارزي
رتبه يك ماتريس
رتبه ماتريس و صورتهاي نرمال
روش دوم براي محاسبه رتبه يك ماتريس
روش سوم براي محاسبه رتبه يك ماتريس
برخي از ويژگيهاي رتبه يك ماتريس
تمرين
وارون يك ماتريس
ماتريس برگردان
روش هاي محاسبه وارون يك ماتريس
تمرين
فصل دوم. دستگاه معادلات خطي
معرفي و نمايش دستگاه m معادله n مجهولي خطي
روش هاي حل دستگاه معادلات خطي
روش هاي حل دستگاه معادلات خطي مربع
روش گاوس با جايگذاري پسرو براي حل دستگاه معادلات خطي
دستگاه معادلات خطي همگن
تمرين
فصل سوم. مختصات و بردارها در فضا
بردارها
تعريف بردار
جبر برداري
مؤلفه هاي يك بردار
ضرب داخلي دو بردار
ضرب خارجي (برداري)
تصوير برداري
تعريف بردار در فضاي R
استقلال خطي
معادله خط و صفحه در فضا
تمرين
فصل چهارم. توابع برداري
تعريف توابع برداري
مشتق توابع برداري
قاعده زنجيره اي
فاصله جهت دار، مماس واحد T
خميدگي، تاب و دستگاه TNB
تمرين
فصل پنجم. توابع چند متغيره
توابع چند متغيره
حد و پيوستگي
مشتق هاي جزئي
گراديان و مشتق هاي جهتي
محاسبه مشتق هاي جهتي
صفحه هاي مماس و خطوط قائم بر رويه ها
مشتقات جزئي مراتب بالاتر
ديفرانسيل كامل
تمرين
فصل ششم. كاربردهاي مشتقات جزئي
ماكزيمم، مينيمم و نقاط زيني
ماكزيمم و مينيمم مقيد
روش ضرائب لاگرانژ
تقريب خطي و برآورد نمو
تمرين
فصل هفتم. انتگرالهاي چند گانه
انتگرالهاي دو گانه
مساحت، گشتاور و مركز جرم
انتگرال دوگانه به صورت قطبي
جانشاني در انتگرالهاي دوگانه
انتگرالهاي سه گانه مختصات قائم، مختصات استوانه اي و كروي
تمرين
فصل هشتم. ميدان هاي برداري و انتگرال گيري
انتگرال خميده خطي
ميدانهاي برداري و انتگرال خط
انتگرالهاي شارش و گردش
انتگرال رويه
ديورژانس
استقلال از مسير براي محاسبه انتگرالهاي خطي
تمرين
واژه نامه
مراجع و منابع