قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

آموزش جامع نرم افزار

نویسنده: ملکی محمد

خلاصه کتاب

كتابي كه در پيش روي داريد سعي بر آن بوده كه در آن مطالب به صورت كامل و جامع آورده شود و از ذكر مطالب غير ضروري كه حجم كتاب را بالا مي برد خودداري شده و به مباحث اساسي و لازم ديگر از جمله طراحي خط پروژه هاي طولي وعرضي كه كتاب هاي ديگر كمتر آمده است، پرداخته شود. ويژگي ديگر اين كتاب اين است كه توضيح منوها در قالب مثال عملي بيان گريده است. و خواننده علاوه بر اينكه با منوها آشنا مي شود نحوه كاربرد آنها را در قالب مثال عملي مشاهده مي كند. همچنين موارد بسيار مهم كه كارهاي اجرايي نقشه برداري با آنها انجام مي گيرد بيان شده است و خواننده مي تواند خود موارد ريز ديگر را براحتي پيدا نمايد.از اين رو دستورات مهم كه تمام كارهاي اجرايي نقشه برداري را پوشش مي دهد در اين كتاب آمده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل 1 / ايجاد يك محيط طراحي و يك پروژه جديد
ايجاد يك محيط ترسيم و پروژه جديد
فصل 2 / كار براي روي عوارض نقطه اي
آوردن مشخصات نقطه اي با استفاده از دستور list
تغيير لايه نقاط
ايجاد نقاط
آوردن نقاط مربوط به يك مسير بر روي آن
آوردن نقاط بر روي سطوح
ويرايش نقاط
دسته بندي و ايجاد گروه نقاط
فصل 3 / وارد كردن نقاط از يك فايل متني به محيط نرم افزار
فصل 4 / برچسب گذاري بر روي خطوط منحني، قوسها و نقاط
فصل 5 / كار با سطوح زميني Terrian Surface
ايجاد سطوح
افزودن اطلاعات مربوط به Break Line
افزودن اطلاعات مربوط به Boundary
ساختن نهايي سطح
ويرايش مثلث بندي براي افزودن اطلاعات صحيح
فصل 6 / ساختن و نمايش منحني ميزان
ساخت منحني ميزان
ايجاد فرمت دلخواه براي نمايش منحني ميزان
تبديل منحني ميزان
فصل 7 / توليد مقاطع
توليد مقاطع زمين طبيعي از يك سطح
ايجاد مقاطع زمين طبيعي بر مبناي سطوح مختلف
فصل 8 / نمايش شكل سطوح به صورت سه بعدي
ايجاد پله هاي ارتفاعي
نمايش شبكه مثلث بعدي به صورت سه بعدي در محيط Object Viewer
كار كردن با سطح سه بعدي در محيط Object Viewer
فصل 9 / محاسبات مربوط به احجام خاكبرداري و خاكريزي
تعريف محدوده كاري
محاسبه حجم به روش شبكه اي
محاسبه حجم به روش تركيب يا مقايسه سطوح
محاسبه حجم به روش مقطعي
محاسبه حجم به روش قطعه اي
توليد منحني ميزان مربوط به خاك برداري و خاك ريزي
فصل 10 / ترسيم قوسها و منحنيها و خط مستقيم به منظور ايجاد انواع مسيرها
ترسيم خطوط
ترسيم قوس يا منحني
ترسيم قوسهاي مار پيچي
كار با جدول سرعت
اضافه كردن الحاق مسيرها مختلف
فصل 11 / تعريف و ويرايش مسيرها
تعريف مسير با استفاده از خط مستقيم Poly Line
تعريف مسير با استفاده از Object
نمايش و ويرايش اطلاعات و داده هاي مسير
گزارش گيري از اطلاعات مسير
ايجاد افست و كيلو متراژ براي مسير
تهيه و ايجاد فرمت كيلو متراژ
اعمال تغييرات و توليد نوشته ها و كيلو متراژهاي روي مسير
ايجاد افست
فصل 12 / ايجاد پروفيل طولي يك مسير از يك يا چند سطح توپوگرافي
ايجاد اطلاعات مربوط به پروفيل طولي با استفاده از يك سطح توپوگرافي
ايجاد اطلاعات مربوط به پروفيل طولي با استفاده از چند سطح توپوگرافي
تنظيم و تغيير پارامترهاي پروفيل طولي (ايجاد فرمت جديد براي پروفيل طولي)
ايجاد پروفيل طولي با استفاده از يك سطح
ايجاد پروفيل طولي از چند سطح توپوگرافي
اضافه كردن پروفيل طولي ديگر به پروفيل طولي موجود بر مبناي سطح توپوگرافي جداگانه
فصل 13 / ايجاد و تهيه خط پروژه پروفيل طولي و اعمال آن بر روي مسير
تعيين لايه و ساير تنظيمات مربوط به خط پروژه
ترسيم مسيرهاي مستقيم مربوط به خط پروژه
ترسيم قوس قائم خط پروژه
توليد و ايجاد نوشته ها براي خط پروژه قائم
ويرايش خط پروژه قائم
فصل 14 / ايجاد مقاطع عرضي از يك يا چند سطح توپوگرافي
استخراج داده ها براي توليد پروفيل عرضي زمين طبيعي از يك سطح
استخراج داده ها براي توليد مقطع عرضي زميني از چند سطح
فصل 15 / طراحي خط پروژه پروفيل عرضي (مقطع تيپ)
استاندارد طراحي مقطع تيپ
تعيين مسير ذخيره سازي براي طراحي مقطع تيپ
ترسيم بالاترين قسمت يا سطح بالايي مقطع تيپ
ترسيم جدول يا حائل كنار مسير
ترسيم قسمت قشر اساس
ترسيم فضاي قسمت شيب دار كنار جاده
تعريف مقطع تيپ و اختصاص نوع مصالح به هر يك از اجزا مقطع
انتخاب جدول مصالح
تعريف مقطع تيپ براي مناطق شهري
تعريف مقطع تيپ براي مناطق غير شهري
فصل 16 / ويرايش مقاطع تيپ
معين كردن مسير ذخيره تمپليت (مقطع) براي انجام ويرايش
مشاهده نقاط تقاطع و كد نقاط بر روي مقطع 151
اضافه كردن سطح بالايي به مقطع تيپ
فصل 17 / اختصاص دادن پارامترهاي طراحي به مقطع عرضي
تعيين مسير ذخيره سازي تمپليت براي كار با مقطع
اعمال حداقل پارامترهاي طراحي به مسير
تعريف شيبها براي سطوح مختلف
اعمال پارامترهاي طراحي به مسير مورد نظر
مشخص نمودن پارامترهاي مربوط به Ditch براي مسير
مشخص نمودن پارامترهاي شيب براي مسير
اضافه نمودن يا الحاق مسيرهاي ديگر به مسير موجود 164
فصل 18 / نمايش و ويرايش مقاطع عرضي و محاسبات احجام با استفاده از مقاطع عرضي
اعمال مقاطع تيپ مختلف در يك محدوده از مسير
مشاهده مقطع عرضي به صورت موقت
تنظيمات مربوط به ترسيم دائمي مقاطع عرضي
محاسبه احجام خاكبرداري و خاكريزي براي مقاطع عرضي
محاسبه حجم خاكبرداري و خاكريزي براي يك سطح
محاسبه احجام براي اجزاء مختلف مقطع تيپ
محاسبه احجام مربوط به سطوح مختلف
فصل 19 / اعمال دور (اضافه عرض) به مسيرها
تعريف نواحي اضافه عرض بر روي مقطع (Template)
اعمال پارامترهاي اضافه عرض به مسير
نمايش و ويرايش اضافه عرض بر روي مقاطع عرضي
فصل 20 / مثال كاربردي
1. ترسيم نقشه توپوگرافي محدوده
2. وارد كردن نقاط از يك فايل متني با فرمت PENZD
3. ترسيم محدوده اطراف (Include Boundary) و ساختن سطح
4. ترسيم منحني هاي ميزان
5. تعريف پله هاي ارتفاعي
6. ايجاد مدل سه بعدي و نمايش آن
ايجاد يك مسير راه
1. ايجاد المانهاي افقي و ترسيم خطوط مستقيم و قوسها
2. ترسيم پروفيل طولي زميني
3. ايجاد خط پروژه پروفيل طولي و اعمال آن به مسير
4. ايجاد مقاطع عرضي زمين طبيعي
5. ترسيم خط پروژه پروفيل عرضي (مقطع تيپ) و اعمال آن به مسير
6. نمايش مقطع عرضي
7. نمايش مدل سه بعدي در طول مسير
8. محاسبه احجام خاكبرداري و خاكريزي مسير
محاسبات احجام خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از دو سطح توپوگرافي
پيوست ها
برنامه هاي كامپيوتري
1. برنامه كنترل مقطع تونل
2. برنامه كنترل سرترانشه هاي خاكبرداري و پاشنه هاي خاكريزي
علائم مهم نقشه برداري

موارد بیشتر arrow down icon