قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

روشهای تحقیق در فعالیت بدنی

نویسنده: جری آر تامس مترجم: امیرتاش علی محمد

خلاصه کتاب

كتاب حاضر كه ترجمه آن در دست اقدام است. به نوشته فصلنامه پژوهش در تمرين و ورزش كه معتبرترين مجله علمي فعلي در سطح جهان است. به عنوان بهترين كتاب در زمينه روش هاي تحقيق در فعاليت بدني معرفي شده است. از اين نظر كه مطالب اين كتاب در يك حجم مناسب تر در اختيار علاقه مندان قرار گيرد. محتواي آن در دو مجلد تنظيم شده كه جلد نخستين آن كتاب حاضر است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160مقدمه مترجمان
پيشگفتار
سپاسگزاري
بخش 1 مرور كلي بر فرايند تحقيق
فصل 1 مقدمه اي بر تحقيق در فعاليت بدني
ماهيت و طبيعت تحقيق
شيوه هاي غير علمي حل مسأله در برابر شيوه هاي علمي
الگوهاي جايگزين تحقيق
انواع تحقيق
مرور فرآيند تحقيق
خلاصه
فصل 2 تعيين مسأله و استفاده از ادبيات تحقيق
تعيين مسأله تحقيق
هدف از بررسي پيشينه تحقيق
استراتژي هاي پايه در جستجوي پيشينه تحقيق
مراحل مختلف در جستجوي پيشينه تحقيق
خلاصه
فصل 3 معرفي مسأله
انتخاب عنوان
نوشتن مقدمه
بيان مسأله تحقيق
ارائه فرضيه پژوهشي
تعريف عملياتي واژه ها
پيش فرضهاي بنيادي، محدوديت هاي محقق ساخت، و محدوديت خارج از كنترل او
تعيين ضرورت و اهميت تحقيق
تفاوت هاي ميان رساله و مقاله پژوهشي
خلاصه
فصل 4 تدوين روش شناسي تحقيق
نحوه ارائه بخش هاي روش شناسي تحقيق
چرا برنامه ريزي روش تحقيق اهميت دارد
دو اصل براي برنامه ريزي تحقيقات تجربي
اطلاعاتي كه بايد راجع به شركت كننده داده شود
شرح ابزار اندازه گيري
ارائه روش اجراي تحقيق
تعريف طرح تجربي و تحليل آماري
برقراري رابطه علت و معلولي
تعامل شركت كنندگان، اندازه گيري ها و دستكاري هاي تجربي
خلاصه
فصل 5 موازين اخلاقي در پژوهش و كار دانشگاهي
هفت حيطه رفتار غير اخلاقي علمي
موضوعات اخلاقي در ارتباط با حق انحصاري چاپ
الگويي براي برخورد با رفتار غير اخلاقي علمي
همكاري با اعضاي هيئت علمي
حفظ حقوق آزمودني هاي انساني
محافظت از آزمودني هاي حيواني
خلاصه
بخش 2 مفاهيم آماري و اندازه گيري در تحقيق
فصل 6 آشناييي با مفاهيم آماري
دليل نياز ما به آمار
استفاده از كامپيوتر در تحليل هاي آماري
مفاهيم توصيف و استنباط با روش هاي آماري تفاوت دارند
روش هاي انتخاب نمونه
آزمون هاي توجيهي بعد از انتخاب نمونه
مشكلات نمونه برداري و گروه بندي تصادفي: چگونه بايد اين كار را به خوبي انجام داد؟
شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندكي
مفاهيم پايه روش هاي آماري
خلاصه
فصل 7 رابطه هاي ميان متغيرها
تحقيق همبستگي چه چيز را بررسي مي كند
درك ماهيت همبستگي
مفهوم ضريب همبستگي
استفاده از همبستگي براي پيش بيني
همبستگي سهميه اي
موارد استفاده از همبستگي نيمه سهيمه اي
شيوه هايي براي رگرسيون چند متغيره
انواع همبستگي چند متغيره
خلاصه
فصل 8 تفاوت ميان گروه ها
نحوه اي از علم آمار تفاوت ها را مي آزمايد
انواع آزمون هاي تي (t)
تفسير t
رابطه ميان t و r
تحليل واريانس
تحليل كوواريانس
ميزان خطاي تجربي
درك روش هاي با چندين متغير وابسته و مستقل
خلاصه
فصل 9 روش هاي آماري غيرپارامتري
مجذور كاي: آزمون فراواني هاي مشاهده شده در مقابل فراواني هاي مورد انتظار
روش هايي براي داده هاي رتبه اي
همبستگي
تفاوت هاي ميان گروه ها
خلاصه
فصل 10 اندازه گيري متغيرهاي تحقيق
اعتبار
پاياني
شيوه هاي تعيين پاياني
پاياني بين آزمون گيرندگان (عينيت)
اشتباه استاندارد اندازه گيري
استفاده از اعداد استاندارد براي مقايسه عملكرد
اندازه گيري حركت
اندازه گيري پاسخ هاي كتبي
اندازه گيري رفتار عاطفي
مقياس هايي براي اندازه گيري رفتار عاطفي
اندازه گيري دانش
نظريه پرسش ـ پاسخ
خلاصه
پيوست ها
الف) جدول هاي آماري
ب) يك بازنگري كوتاه از تاريخچه تحقيق در فعاليت بدني در ايالات متحده
ج) نقش كامپيوترها در تحقيق و فعاليت هاي علمي دانشگاهي
د) نمونه فرم هاي موافقتنامه
منابع
نمايه نويسندگان
نمايه موضوعي
درباره نويسندگان
درباره مترجمان

موارد بیشتر arrow down icon