قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

ديباچه اي بر زمين ساخت هاي نمك ايران

نویسنده: آرين مهران

خلاصه کتاب

به دنبال انتشار كتاب دياپيريسم و زمين ساخت هاي نمك، كه در واقع ويرايش دوم كتاب دياپيريسم و تكتونيك نمك است لزوم تدوين و نشر مجموعه اي با عنوان ديباچه اي بر زمين ساخت هاي نمك ايران احساس گرديد. اين مجموعه، مثال هاي بومي ساختارهاي نمكي مندرج در سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري را براي درس هاي زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت دوره كارشناسي درس زمين ساخت پيشرفته دورده كارشناسي ارشد زمين شناسي و مهندسي اكتشاف نفت و درس دياپيريسم دوره دكتري زمين شناسي، ارائه نموده و به بحث مي كشد. از آنجا كه اين كتاب، نخستين اثر در نوع خود است، در طراحي آن 7 فصل كلي در نظر گرفته شدند سپس مباحث مربوط به هر فصل در قالب چندين بخش تقسيم بندي گرديدند.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل يك: صفحات تشكيل دهنده ايران
مقدمه
صفحه عربستان
صفحه سيمرين
صفحه ارواسيا
صفحات دربردارنده ساختارهاي دياپيري نمك
صفحات دربردانده ساختارهاي دياپيري گل
فصل دوم: تاريخچه نمك و حوضه هاي دياپيري ايران
تاريخچه نمك در ايران
حوضه هاي واجد نهشته هاي دياپيري شده در ايران
حوضه هاي واجد دياپيرهاي نمكي در ايران
حوضه هاي واجد دياپيرهاي گلي در ايران
ويژگي هاي خليج فارس
فصل سوم: زمين ساخت هاي نمك در ايران مركزي
مقدمه
ايالت هاي دياپيري ايران مركزي
زمين ريخت شناسي ساختماني ساختارهاي نمكي گستره گرمسار
ساختارهاي نمكي شاخص در ايران زمين
جايگاه زمين ساختي تشكيل و فرگشت نمك هاي ايران مركزي
ريخت زمين ساخت دياپيرهاي نمكي ايران مركزي
نوزمين ساخت مناطق دربردارنده دياپيرهاي نمكي ايران مركزي
موقعيت دياپيرهاي نمكي ايران مركزي نسبت به ساختارها
فصل چهارم: دياپيريسم نمك و زمين ساخت ايران جنوبي
مقدمه
نمك هرمز
پراكندگي جغرافياي نمك هرمز
آغاز دياپيريسم
فراواني پلاگ هاي نمكي
زير حوضه هاي هينترلند زاگرس
زمين ساخت زاگرس و خليج فارس
تقسيم بندي زمين ساختي حوضه هاي هيدروكربي ايران
جايگاه زمين ساختي تشكيل و فرگشت نمك هاي ايران جنوبي
فصل پنجم: زمين ساخت هاي نمك در ايران جنوبي
زمين ساخت هاي نمك در هينترلند زاگرس
زمين ساخت هاي نمك در حوضه پيشاني خليج فارس
ذخاير هيدروكربني شاخص مرتبط با زمين ساخت هاي نمك
ساير واحدهاي تبخيري اصلي در زاگرس و خليج فارس
ساختارهاي نمكي شاخص در ايران جنوبي
ريخت زمين ساخت دياپيرهاي نمكي ايران جنوبي
نوزمين ساخت مناطق در بردارنده دياپيرهاي نمكي ايران جنوبي
موقعيت دياپيرهاي نمكي ايران جنوبي نسبت به ساختارها
فصل ششم: زمين ساخت مناطق دربردارنده دياپيرهاي گلي در ايران
مقدمه
منطقه ساحلي مكران
حوضه پيشاني خزر جنوبي
حوضه باقيمانده خزر جنوبي
هيدرات هاي گاز
جايگاه زمين ساختي گل فشان ها
فصل هفتم: ايالت بندي زمين ساختي دياپيرهاي نمكي و گلي در ايران
مقدمه
ايالت هاي زمين ساختي داراي دياپيرهاي نمكي در ايران
منابع و ذخاير اقتصادي مرتبط با زمين ساخت هاي نمك ايران
ايالت هاي زمين ساختي داراي دياپيرهاي گلي در ايران
منابع مورد استفاده