قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

مقدمه اي بر ترموديناميك آماري

نویسنده: آقايي مهران

خلاصه کتاب

مقدمه اي بر ترموديناميك آماري نام كتاب حاضر مي باشد كه به گردآوري و تدوين مفاهيم مقدماتي ترموديناميك آماري پرداخت شده و مولفين محترم سعي وافر به خرج داده اند تا موضوعات گوناگون ترموديناميك آماري كه گاهي اوقات مشكل و يا دور از ذهن جلوه مي كنند به شيوه اي ساده و روان به نگارش درآمده باشند. به اميد آن كه مطالعه و درك اين مطالب براي دانشجويان و ساير علاقه مندان دلپذير و آسان باشد. بر همين اساس در سراسر كتاب از تعداد قابل توجهي مثال هاي حل شده در جهت تبيين مفاهيم اساسي درس كمك گرفته اند و در هر مورد تمرين و پرسش هاي مناسب را نيز ارايه داشته است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160فصل 1: برخي مفاهيم و اصطلاحات مقدماتي
معرفي ترموديناميك آماري
خواص مكانيكي و خواص ترموديناميكي
سير تاريخي مكانيك و ترموديناميك آماري
قانون علمي
اصل موضوعه
فرضيه علمي
نظريه علمي
انرژي هاي ملكولي
انرژي هاي انتقالي مجاز
چندگانگي انرژي
انرژي هاي چرخشي مجاز
انرژي هاي ارتعاشي مجاز
انرژي هاي الكتروني و هسته اي مجاز
اصل برقراري تعادل در سيستم منزوي
اصل عدم قاطعيت هايزنبرگ
اصل تميز ناپذير بودن ذرات يك نوع ماده
اصل مساوي بودن احتمالات پيشين
اصل يكسان بودن ميانگين زماني و ميانگين آماري
قضيه H بولتسمان
اصل موضوعه بولتسمان در خصوص آنتروپي
دسته بندي ذرات در ترموديناميك آماري
معرفي مقدماتي مجموعه
برخي مفاهيم و معادله هاي رياضي ضروري
(تبديل، تقريب استرالينگ، ترتيب، تركيب احتمال، روش ضرايب لاگرانژ، روش استخراج ميانگين، بسط ها، مشتق ها و انتگرال هاي ضروري)
پرسش و مسأله
فصل 2: قوانين توزيع ذرات در ترازوهاي انرژي
بيان ساده اي از يك توزيع
توزيع ماكروسكپي و توزيع ميكروسكپي
توزيع ماكسول ـ بولتسمان
قانون توزيع ماكسول ـ بولتسمان
واروني جمعيت مولكولي و دماي مطلق منفي
قانون توزيع بوز ـ اينشتين
قانون توزيع هاي توزيع
پرسش و مسأله
فصل 3: آمار ماكسول ـ بولتسمان و توابع ترموديناميكي
احتمال وابسته به يك انرژي مجاز
ميانگين انرژي ملكولي
به دست آوردن توابع ترموديناميكي از تابع تقسيم
انرژي دروني
آنتالپي
ظرفيت گرمايي
آنتروپي
انرژي آزاد هلمهولتز
فشار
انرژي آزاد گيبس
پتانسيل شيميايي
تعبير ملكولي گرما و كار تغيير حجم
تمرين و مسأله
فصل 4: توابع تقسيم و كاربرد آن ها
تابع تقسيم مولكولي
انرژي هاي شركت كننده در تابع تقسيم مولكولي
تابع تقسيم انتقالي
تابع تقسيم چرخشي مولكول دو اتمي
دماي مشخصه
تابع تقسيم چرخشي مولكول چند اتمي غير خطي
تابع تقسيم ارتعاشي
تابع تقسيم الكتروني
تابع تقسيم هسته اي
تابع تقسيم ملكولي بر مبناي صفر بودن انرژي حالت پايه
تابع تقسيم مولي
تابع تقسيم كلاسيك و مكانيك آماري كلاسيك
تابع تقسيم مولكولي كلاسيك براي حركت انتقالي در يك بعد
تابع تقسيم مولكولي كلاسيك براي حركت انتقالي در سه بعد
تابع تقسيم كلاسيك براي حركت انتقالي N مولكول
به دست آوردن معادله حالت گاز
معادله حالت يك مايع
تابع تقسيم ارتعاشي با ديد كلاسيك
تابع تقسيم چرخشي با ديد كلاسيك
تمرين و مسأله
فصل 5: محاسبه توابع ترموديناميكي از توابع تقسيم
محاسبه انرژي و آنتالپي انتقالي
انتروپي انتقالي
انرژي آزاد گيبس و انرژي آزاد هلمهولتز انتقالي
توابع ترموديناميكي چرخشي
توابع ترموديناميكي ارتعاشي
توابع ترموديناميكي الكتروني
توابع ترموديناميكي هسته اي
چند مسأله و تمرين حل شده
پرسش و مسأله
فصل 6. تعادل هاي شيميايي و مخلوط هاي تعادلي در فاز گاز
توابع ترموديناميكي مخلوط هاي گازي
پتانسيل شيمايي
تحليل تعادل هاي شيمايي از ديد ترموديناميك آماري
عبارت µ و ΔG واكنش در ترموديناميك آماري
مسأله هاي حل شده
پرسش و مسأله
فصل 7: كاربرد مجموعه سيستم ها در ترموديناميك آماري
معرفي مجموعه
انواع مجموعه ها در ترموديناميك آماري
مجموعه ميكروكانوني
مجموعه كانوني
مجموعه گرند كانوني
قانون توزيع براي مجموعه كانوني
عبارت توابع ترموديناميكي سيستم بر حسب تابع تقسيم، Q
قانون توزيع و توابع ترموديناميكي در مجموعه گرند كانوني
متغيرهاي طبيعي يك مجموعه و تابع مشخصه آن
كاربرد نظريه افت و خيز
عبارت P (E براي مجموعه كانوني
تمرين و مسأله
فصل 8: مطالعه مقدماتي اثرات كوانتومي
آمار فرمي ـ ديراك و بوز ـ اينشتين
يادآوري برخي مطالب ضروري
شرايط انطباق سه آمار بر هم
انتخاب تابع تقسيم مناسب براي آمار فرمي ـ ديراك و بوز ـ اينشتين
شرح مقدماتي از آمار فرمي ـ ديراك
تعداد مولكول ها در هر حالت و در هر سيستم
انرژي
حاصلضرب فشار در حجم
اثرات كوانتومي نسبتا ضعيف در گاز فرمي ـ ديراك ايده آل
گاز فرمي ـ ديراك با خواص كوانتومي شديد ـ گاز الكترون
(تعداد الكترون ها، پتانسيل شيمايي الكترون، انرژي، فشار، ظرفيت گرمايي) شرح مقدماتي از آمار بوز ـ اينشتين
(تعداد مولكول ها، انرژي، حاصلضرب فشار در حجم) اثرات كوانتومي نسبتا ضعيف در گاز بوز ـ اينشتين ايده آل
(تعداد مولكول ها، حاصلضرب فشار در حجم، انرژي) گاز بوز ـ اينشتين ايده آل با چند حالتي شديد ـ گاز فتون
تابش گرمايي ـ‌ جسم سياه ـ گاز فتون
سابقه تاريخي
نگاه ترموديناميك آماري به تابش جسم سياه
(انرژي، فشار و آنتروپي گاز فتون، رسيدن به معادله هاي پلانك، رايلي ـ جينز، وين، استفان ـ بولتسمان)
پرسش و مسأله
فصل 9: ترموديناميك آماري بلورها
ارتعاش يك بلور تك اتمي
مرور تاريخي در مورد ظرفيت گرمايي جامدات
الگوي اينشتين براي ظرفيت گرمايي بلورها و توابع ترموديناميكي آن ها
الگوي دباي براي ظرفيت گرمايي بلورها و توابع ترموديناميكي آن ها
فنون ها
انواع نقص هاي موجود در بلورها
(نقص هاي موازنه اي و غير موازنه اي، نقص هاي شاتكي، فرنكل) ترموديناميك نقص ها در بلور
ترموديناميك آلياژهاي دو جزيي
گاز شبكه اي ايده آل
پرسش و مسأله
فصل 10: موضوعات ويژه
گذار از ناپيوستگي به پيوستگي
چرخش مانع دار
تابع تقسيم چرخشي مولكول چند اتمي
ترموديناميك آماري مولكول هاي اورتو و پارا
پتانسيل هاي ببن مولكولي
(پتانسيل هاي كره سخت، چاه مربعي، ساترلند، لنارد، جونز) سهم غير ايده الي يك گاز در توابع ترموديناميكي
ضريب سوم ويريال
ناهماهنگي وابسته به ارتعاش هاي مولكولي
مدل يك بعدي آيزينگ
معرفي نظريه اختلال
منابع مورد استفاده در تدوين كتاب
پيشوندها ـ الفباي يوناني
ثابت هاي بنيادي
واژه ياب