قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

تفسیر آموزشی قرآن، جزء 2، بقره 142/2-150

نویسنده: محبی صاحبعلی

خلاصه کتاب

تفسير آموزشي قرآن از نوع تفسير ترتيبي، از ابتداي قرآن تا پايان قرآن است. اين مجموعه به صورت درس، درس تنظيم شده است، و در هر درس، پس از عنوان اصلي و آيه با آيات و ترجمه ي آنها، ابتدا، نكته هايي چند، به منظور اهداف درس، تحت عنوان: از دانش پژوه انتظار مي رود، آمده است. و پس از آن، پيام ها و نكته هايي استفاده شده از آيات هر درس و يا نكته هايي كه در ارتباط با آن آيات، باشد، آمده است. و در پايان هر درس، ابتدا خلاصه درس و پس از آن، پرسش هاي مربوط به آن درس آمده است. نكته ها و پيام هاي استفاده شده از آيات، هر درس، مبتني بر استدلال و دليل است كه با قلم و نگارش متناسب، ارائه شده است. و تمام نكته ها در هر درس به صورت جداگانه، با شماره آمده است. با اين شيوه مطالعه كننده، در مي يابد كه از اين آيه يا از اين دسته از آيات، در اين درس چند نكته و پيام، از تعاليم قرآن را ، فرا گرفته است. و... بر اين اساس كتاب حاضر از مجموعه مذكور مي باشد كه در بيست و دو درس ارائه شده و تفسير آيه 142 تا 150 سوره ي بقره در اين جلد عرضه شده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160درس اول قبله 1
بقره 2/142
1. مفهوم قبله
2. قبله در اديان الهي
3. قبله در اسلام
4. بيت المقدس قبله اول مسلمانان
5. تغيير قبله به دستور خداوند
6. اعتراض سفيهان و بي خردان نسبت به تغيير قبله
7. معترضان و نبوت پيامبر صلي الله عليه و آله
8. چگونگي تعيين قبله اول
درس دوم: قبله 2
بقره 2/142
9. پاسخ به معترضان تغيير قبله
10. عدم پذيرش احكام الهي نشانه سفاهت و بي خردي
11. امكان نسخ احكام الهي
12. نسخ قبله، نسخ سنت با قرآن
13. حكم قبله چند بار نسخ شده است؟
14. پيشگويي قرآن در اعتراض معترضان تغيير قبله
15. معجزه الهي، در اعلام قبلي تغيير قبله
16. تعليم پاسخ معترضان به پيامبر صلي الله عليه و آله
17. صلاحيت همه جهت ها و مكان ها براي قبله شدن با فرمان الهي
18. «كعبه» زمينه ساز هدايت
19. فلسفه تشريع دين و احكام
20. زمان و مكان تغيير قبله
21. حكم انكار تغيير قبله
22. وجوب شناخته قبله
درس سوم: امت اسلامي، امتي ميانه
بقره 2/143
1. قبله مسلمانان، قبله ميانه
2. امت اسلامي، امتي ميانه
3. مفهوم «وسط»
4. مراد از «ميانه» بودن امت اسلامي
الف) تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
ب) ميانه بودن امت اسلامي در قبله
ج) اعتدال امت اسلامي در ايمان به انبياء
د) وساطت امت اسلامي در فيض بخشي به ديگران
5. افراط يهود در گرايش به دنيا
6. تفريط مسيحيان در عزلت و انزواي بدعت گونه
7. قرآن و تنزيه امت اسلامي از افراط و تفريط
درس چهارم: شهادت بر اعمال
بقره 2/143
8. شهادت بر اعمال
9. مراد از «شهادت»
10. شهادت در دنيا و آخرت
11. شرايط شاهد
12. كيفيت شهادت و گواهي مقربان الهي
13. آيا غيرمعصوم مي تواند به مقام شهادت بر اعمال، نايل شود؟
14. شرايط نيل به مقام شهادت بر اعمال
15. نقش پرهيز از اختلاف و كينه توزي در رسيدن به مقام شهادت بر اعمال
درس پنجم: شاهدان بر اعمال
بقره 2/143
16. شاهدان بر اعمال از نگاه قرآن
الف) خدا
ب) فرشتگان و مأموران الهي
ج) پيامبران و رسولان الهي
د) امامان و پيشوايان معصوم
هـ) ويژگي هاي دروني و ملكات انساني
و) اعضا و جوارح انسان
ز) نامه اعمال
17. شهادت امت اسلامي براي انبياي گذشته
18. شهادت به نيك و بد مرده
درس ششم: فلسفه تغيير قبله
بقره 2/143
19. قبله بودن «بيت المقدس»
20. آزمون الهي در تغيير قبله
21. آگاهي خداوند از پيروان پيامبر صلي الله عليه و آله
22. عكس العمل مسلمانان در برابر دستور تغيير قبله
23. هدايت يافتگان در تغيير قبله
24. پذيرش احكام الهي و پيروي از پيامبر صلي الله عليه و آله
25. وجوب اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله
26. «ارتجاع» چيست و «مرتجع» كيست؟
27. آزمون بزرگ قبله
28. حكم نمازها و عبادت هاي گذشته
29. نماز، مظهر ايمان
30. رأفت و رحمت الهي در پذيرش ايمان و عبادت هاي گذشته
درس هفتم: فرمان تغيير قبله 1
بقره 2/144
1. پيامبر صلي الله عليه و آله در انتظار تغيير قبله
2. پيامبر صلي الله عليه و آله هنگام نزول وحي
3. آسمان محل ظهور وحي
4. آگاهي خداوند از رفتار و نيات انسان
5. نقش علاقه پيامبر صلي الله عليه و آله به كعبه در انتظار فرمان تغيير قبله
6. عوامل تغيير قبله
7. تغيير قبله، به خاطر چه بود؟
8. «كعبه» محور وحدت و انسجام
9. مقام پيامبر صلي الله عليه و آله در نزد خدا
10. آيا پيامبر صلي الله عليه و آله از قبله راضي نبود؟
درس هشتم: فرمان تغيير قبله 2
بقره 2/144
11. تأمين رضايت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
12. فرمان قبله، معجزه جاويد پيامبر صلي الله عليه و آله
13. محدوده اختيارات پيامبر صلي الله عليه و آله
14. خطاب هاي قرآن، در بيان احكام و دستورات الهي
15. تكرار فرمان تغيير قبله
16. مراد از «وجه»
17. مراد از «شطر»
18. مراد از «مسجدالحرام»
درس نهم: فرمان تغيير قبله 3
بقره 2/144
19. كيفيت استقبال در اعمال مشروط به قبله
20. تسهيل در استقبال به قبله
21. تغيير قبله از نشانه هاي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله
22. آگاهي اهل كتاب از حقانيت تغيير قبله
23. آگاهي اهل كتاب از فرمان خدا در تغيير قبله
24. حكمت تغيير قبله در «تورات» و «انجيل»
25. كتمان اهل كتاب در حقانيت حكم تغيير قبله
26. تهديد بد انديشان اهل كتاب
27. قبله دور و نزديك
28. مراد از «جهت قبله»
درس دهم: فرمان تغيير قبله 4
بقره 2/144
29. آثار فردي و اجتماعي تشريع قبله
30. ممنوعيت سهل انگاري در قبله
31. تلاش براي شناخت قبله
32. تسامح در شناخت قبله
33. آيا قول «ميزبان» در شناخت جهت قبله پذيرفته است؟
درس يازدهم: فرمان تغيير قبله 5
بقره 2/144
34. اهميت قبله
35. دعاي پيامبر صلي الله عليه و آله براي تغيير قبله
36. قبله پيامبر صلي الله عليه و آله قبل از هجرت
37. چگونگي جابه جايي مأمومين در تغيير قبله
درس دوازدهم: اهل كتاب و فرمان تغيير قبله 1
بقره 2/145
1. اهل كتاب و فرمان تغيير قبله
2. فلسفه هشدار خداوند به پيامبر صلي الله عليه و آله
3. قبله ياكيان دين
4. علم خداوند مانع تكليف نيست
5. ممنوعيت تكليف به «مالايطاق»
6. جهل عملي بدتر از جهل علمي است
7. لجاجت اهل كتاب در خصوص قبله
8. ممانعت لجاجت و تعصب از تفكر
9. وظيفه اهل كتاب در پذيرش «مسجدالحرام» به عنوان قبله
درس سيزدهم: اهل كتاب و فرمان تغيير قبله 2
بقره 2/145
10. حق ناپذيري اهل كتاب
11. قاطعيت بر موضع حق
12. مسؤوليت پيامبر صلي الله عليه و آله در عدم تبعيت از قبله اهل كتاب
13. «كعبه» قبله هميشگي
14. قبله يهود و نصارا
15. عدم تبعيت هريك از يهود و نصارا از قبله يكديگر
16. پيشگويي قرآن
17. خطر انحراف دانشمندان
18. تلاش اهل كتاب در بازگرداندن مؤمنان به قبله خويش
19. نقش اهل كتاب در تحريف آيين خويش
20. وحيانيت و عالمانه بودن تغيير قبله
21. ميزان نقش علم در هدايت انسان
22. هشدار به پيامبر صلي الله عليه و آله در تغيير قوانين الهي
23. ويژگي دين اسلام
24. ملاك پيروي از قانون
درس چهاردهم:‌ اهل كتاب و فرمان تغيير قبله 3
بقره 2/145
25. قانون، براي همه يكسان است
26. ظلم پيروي از هواي نفس
27. نشانه هاي ظالمان و ستمگران
28. ظلم تبعيت از قوانين غيرديني
29. ظلم سازش رهبران ديني
30. ظلم گناه آگاهانه
31. رخصت در قبله كسي كه كعبه را نمي بيند
32. آيا «سمت» و «جهت» قبله،‌ قابل تعريف است؟
33. معيار تشخيص قبله
34. قبله برخي شهرها و كشورها
الف) قبله عراق
ب) قبله اهل شام
ج) قبله اهل مغرب
د) قبله يمن
35. تلاش دانشمندان رياضي در تشخيص جهت قبله
درس پانزدهم: اهل كتاب و فرمان تغيير قبله 4
بقره 2/145
36. اعتبار تشخيص قبله از سوي دانشمندان رياضي
37. احكام قبله
38. كتمان حق از سوي اهل كتاب
درس شانزدهم:‌شناخت اهل كتاب از پيامبر صلي الله عليه و آله
بقره 2/146
1. مفردات آيه
الف) (يعرفونه)
ب) (ليكتمون)
2. ارتباط آيه با آيه قبل
3. شناخت اهل كتاب از پيامبر صلي الله عليه و آله
4. ويژگي هاي پيامبر صلي الله عليه و آله در كتاب هاي آسماني
5. نقش حب دنيا در كتمان حق و انكار آن
6. تشبيه شناخت پيامبر صلي الله عليه و آله به شناخت فرزند
7. آيا همه اهل كتاب، كتمان حق كردند؟
8. كتمان عالمانه نبوت و ولايت
درس هفدهم: خدا منشأ هر حق
بقره 2/147
1. مفردات آيه
2. ارتباط آيه با آيه قبل
3. دلداري به پيامبر
4. خدا منشأ هر حق
5. سخن حق در مكتب هاي بشري نيز، از آن خداست
6. چرا در قرآن از«علم» به «حق» ياد شده است؟
7. ممنوعيت شك در نبوت
8. نفي شك در قلمرو «مخلصين» و ديگران
9. كامل ترين مصداق حق
10. حق سرمدي و مقطعي
درس هجدهم: قبله امت ها از آدم عليه السلام تا خاتم صلي الله عليه و آله
بقره 2/148
1. مراد از «وجهة»
2. قبله،‌ امري اعتباري و قراردادي است
3. هر امتي قبله اي دارد
4. قبله انبيا و امت هاي پيشين
5. احترام «كعبه» در نزد همه انبيا عليهم السلام
6. عظمت كعبه
7. ويژگي هاي كعبه
8. «كعبه» قبله همه نمازگزاران
9. تعيين حدود «كعبه» از زمان آدم عليه السلام
10. تاريخچه قبله بودن «بيت المقدس»
درس نوزدهم: سبقت در انجام كارهاي نيك
بقره 2/148
11. پرهيز از مشاجره در حكم تغيير قبله
12. لزوم پرهيز از مجادله ناپسند
13. تعيين قبله اي خاص براي هر امت از سوي خدا
14. آزادي انسان در انتخاب راه
15. مصداق خير در توجه به كعبه
16. سبقت در انجام كارهاي نيك
17. احضار همه انسان ها در قيامت
18. قيامت، مظهر علم و قدرت خدا
19. هشدار به خرده گيران
20. روزي كه ياران امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ جمع مي شوند
درس بيستم: راز تكرار حكم قبله
بقره 2/149
1. راز تكرار حكم قبله
2. تأكيد در فرمان تغيير قبله
3. هركجا بوديد،‌ هنگام نماز رو به سوي مسجدالحرام كنيد
4. «مسجدالحرام»،‌ قبله امت اسلامي در همه مكان ها و زمان ها
5. جهت قبله نيز،‌ كفايت مي كند
6. مراد از حقانيت حكم تغيير قبله
7. تعيين قبله، مظهر ربوبيت الهي
8. تهديد الهي در مخالفت با قبله
درس بيست و يكم: اتمام حجت با فرمان تغيير قبله 1
بقره 2/150
1. اتمام حجت با فرمان تغيير قبله
2. يأس و نااميدي دشمنان اسلام با حكم تغيير قبله
3. تفاوت تعبير در دستور تغيير قبله
4. آثار حكم تغيير قبله
الف) جلوگيري از اعتراض مخالفان
5. محروميت مخالفان قبله از توحيد ربوبي
6. تنها از خدا بترسيد
7. نعمت خدا در فرمان تغيير قبله
8. شكر نعمت هدايت
درس بيست و دوم: اتمام حجت با فرمان تغيير قبله 2
بقره 2/150
9. مراتب هدايت
10. وظيفه سياسي در جلوگيري از سوژه هاي تبليغاتي دشمن
11. حكم قبله،‌ نشانه حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله در اديان پيشين
12. اثبات حقانيت پيامبر صلي الله عليه و آله با تغيير قبله
13. حجت يا مغالطه دشمنان
14. مفهوم «خشيت»
15. خوف از خدا،‌ معيار ايمان
16. توحيد در خوف
17. نشانه مومن در خوف از خدا
18. سازگاري توحيد در خوف با تقيه

موارد بیشتر arrow down icon