قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اطلس تشريحي ريسه داران و خزگيان

نویسنده: اميرجاني محمد رضا

خلاصه کتاب

ريسه داران، گروهي از جانداران ميكروسكوپي و ماكروسكوپي هستند كه فاقد تمايز سلولي و در نتيجه بافت و اندام واقعي هستند. ساختار زايشي اين گروه ساده و فاقد سلولهاي عقيم دراطراف آن مي باشد. ريسه داران به طور كلي به سه گروه ريسه دارن كلروفيل دار، ريسه داران بدون كلروفيل و ريسه داران مركب تقسيم مي شوند. خزگيان شاخه اي از سلسله گياهي با ساقه و برگهاي تمايز يافته اما فاقد سيستم ريشه اي هستند. در قاعده ساقه آنها ريزوئيدها قرار دارند. لقاح محدود به آب موجود محدوديت اندازه در اين گياهان مي گردد. خزگيان با توزيع وسيع به طور انبوه در اقليم هاي مربوط و نواحي گرمسيري يافت مي شوند. درس تالوفيتها(ريسه داران) از دروس اصلي دانشجويان رشته زيست شناسي مي باشد كه به صورت نظري و عملي تدريس مي گردد. باتوجه به عدم وجود اطلس جامع و توصيفي ريسه داران و خزگيان، مولفين بر آن شدند تا اطلس تشريحي ريسه داران و خزگيان را به رشته تحرير درآورند. در اين اطلس علاوه بر مشخصات رويشي، مشخصات زايشي و چرخه زندگي اين جانداران نيز مورد بررسي قرار گرفته است. براي تفهيم بهتر ساختار گروه هاي مختلف علاوه بر اشكال واقعي و ميكروسكوپي، طراحي ساده اين اشكال ونامگذاري قسمتهاي مختلف انجام گرفته است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160باسیلوس
کوکوس
اسپایریلیوم
گره ریشه یک نیام دار
پلانکتون های گیاهی
کلامیدوموناس
سنه دسموس
اوگلنا
نوستوک
پاندورینا
ادورینا
گونیوم
پدیاستروم
ولوکس
وچریا
اسپیروژیرا
ادوگونیوم
هیدرورودیکتیون
کلادوفورا
زیگنما
پلوروکوکوس
کلوستریوم
کارا
مایکراستریاس
پلوروسیگما
کاسینودیسکوس
اکتوکارپوس
لامیناریا
فوکوس
دیکتیوتا
پلی سیفونیا
پلاسمودیوفورا
سینکیتریوم
ساپرولگنیا
پیتیوم
موکور
ریزوپوس
فیتوفتورا
سوردارینا
پرونوسپورا
سیستوپوس
مایکوریز
مونیلیا
اسکلروتینیا
پوکسینیاستروم
اوستیلاگو
ریتیسما
فیتوفتورا
ساکارومیسس
شیزوساکارومیسس
اریزیفه
پنی سیلیوم
کلاویسپس
پزیزا
پوکسینیا
قارچهای کلاهک دار بازیدیومیست
گلسنگ ها
رده هپاتیک ها
آنتوسروس
مارکانسیا
رده خزه ها
راسته اسفگنال ها
راسته بریال ها
1. باسیلوس
2. کوکوس
3. اسپایریلیوم
4. گره ریشه یک نیام دار
5. طراحی بخشی از گره ریشه
6. کلامیدوموناس
7. سنه دسموس
8. یوگلنا
9. نوستوک
10. پاندورینا،‌ اسلايد ميكروسكپي
11. پاندورينا،‌ نمونه زنده
12. ادورينا،‌ اسلايد ميكروسكپي
13. ادورينا، نمونه زنده
14. گونيوم، اسلايد ميكروسكپي
15. گونيوم،‌ نمونه زنده
16. پدياستروم، اسلايد ميكروسكپي
17. پدياستروم،‌ نمونه زنده
18. ولوكس، با كلني هاي دختر
19. ولوكس،‌ نمونه زنده
20. وچريا
21. اسپيروژپرا، مرحله رويشي
22. اسپيروژيرا، مرحله آميزشي
23. ادوگونيوم،‌ ساختمان رويشي
24. ادوگونيوم، نر قد كوتاه
25. هيدروديكتيون،‌ نمونه زنده
26. كلادوفورا،‌ ساختمان رويشي
27. كلادوفورا، مراحل زايشي
28. زيگنما، اسلايد ميكروسكپي
29. زيگنما،‌ نمونه زنده
30. پلوروكوكوس، اسلايد ميكروسكپي
31. كلوستريوم،‌ اسلايد ميكروسكپي
32. كارا،‌ رأس ساقه
33. كارا، جوانه جانبي
34. كارا،‌ بخش زايشي
35. ميكراسترياس
36. پلوروسيگما
37. كاسينوديسكوس
38. اكتوكارپوس، بخش توليد مثلي
39. لاميناريا،‌ ساقه
40. فوكوس، برش عرضي ريسه
41. فوكوس، كانسپتيكل ماده
42. فوكوس،‌ كانسپتيكل نر
43. ديكتيوتا،‌ ناحيه رأسي
44. ديكتيوتا، آنتريديوم
45. ديكتيوتا،‌ ائوگونيوم
46. پلي سيفونيا،‌ ناحيه رأسي
47. پلي سيفونيا،‌ آنتريدويم
48. پلي سيفونيا، كارپوسيست
49. پلي سيفونيا، تتراسپور
50. پلاسموديوفورا، پلاسموديوم
51. پلاسموديوفورا، مرحله اسپور
52. سينكيتريوم
53. ساپرولگنيا، زئوسپورانژيوم
54. ساپرولگنيا، آنتريديوم و ائوگونيوم
55. ساپرولگنيا، ائوسپورهاي در حال نمو
56. پيتيوم، زئوسپورانژيوم
57. موكور، هايفي و اسپورانژيوم
58. موكور، توليد مثل جنسي
59. ريزوپوس، مراحل غيرجنسي
60. فيتوفتورا، كنيديوم
61. سورداريا، پري تسيوم
62. پيرونوسپورا، توليد مثل جنسي و هوستوريوم ها
63. سيستوپوس، توليد مثل جنسي ائوسپورها
64. مايكوريزا،‌ اكتوكارپ
65. مايكوريزا، اندوكارپ
66. مونيليا، كليدي بر روي ميزبان
67. اسكلروتيليا، آپوتسيوم
68. نمونه هاي زنده قارچ
69. ساكاروميسس
70. شيزوساكروميسس
71. اريزيفه، كليستوسيوم و هوستوريوم
72. پني سيليوم، كنيدي بر
73. كلاويسپس، پري تسيوم
74. پزپزا، هايمنيوم و آسك ها
75. پوكسينيا، اسيديوم و پوكنيديوم
76. پوكسينيا، تلوتوسور
77. ساليوتا
78. كاپرينوس، بازيديوم ها
79. فيزيا، آپوتسيوم
80. نمونه هاي زنده گلسنگ
81. آنتوسروس، ريسه و آنتريديوم
82. آنتوسروس، اسپوروفيت
83. لافوكول،‌ ريسه و آنتريديوم
84. پليا،‌ آنتريديوم، برش طولي
85. پليا،‌آركگونيوم
86. پليا،‌ اسپورانژيوم
87. ماركانسيا، آنتريديوفور
88. ماكانسيا، آركگونيوفور
89. ماركانسيا، ريسه و كوپول
90. ماركانسيا، آنتريديوم
91. ماركانسيا، آركگونيوم
92. ماركانسيا، اسپوروفيت بالغ
93. نمونه هايي از ريسه داران
94. پروتونماي خزه
95. پلي تريوكوم، برگ
96. اسفاگنوم،‌ برگ
97. اسفاگنوم،‌ ساقه
98. پلي تريكوم،‌ ساقه
99. منيوم،‌ ساقه