ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

سيد بزرگوار، ‌سرور بزرگان، ابوالفتح يحيي بن محمد بن نصربن علي بن حنا ـ كه جايگاه رفيع او پاينده بادـ در حالي كه به او خوانده مي شد در سال 540 به ما فرمود: قاضي بزرگوار ابوالمعالي احمدبن علي بن كرامه در سال 478 به ما فرمود: شيخ سعيد مفيد ابوعبدالله محمد بن لغمان رضي الله در سال 411 به من اينگونه فرمود: اكنون به ياري خدا او خواهم نگاشت آنچه تو درخواست نموده بودي كه بنويسم از نام هاي ائمه هدي عليه السلام و تاريخ زندگاني، و زمان و مكان شهادتشان و نام هاي فرزندان و برخي از اخباري كه در شناخت بيشتر آنان سودمند است تا اين كه با آنان بيشتر و بهتر آشنا شده و تفاوت ميان ادعا و اعتقاد به آنان براي تو آشكار گردد كه با بينش و بصيرت خود ميان شبهات و بينات جدايي افكنده و همچون مومنان و منصفان به آنچه كه حقيقت است تكيه زني؛


قیمت پشت جلد: 225000 ریال
قیمت برای شما: 225,000 ریال
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

 

پيشگفتاراميرمؤمنان حضرت علي عليه السلامباب ـ اخبار و احوال امير مؤمنان عليه السلامآگاهي از حوادث پيش از وقوع آنهاخبر دادن از شهادت خودعلت شهادت و چگونگي وقوع آنمحلّ قبر و چگونگي دفنباب ـ فضايل و مناقب آن حضرتفضيلت بر همه در علم و دانشبرتري بر ديگرانمحبت علي عليه السلام نشانه ايمان و بغضش نشانه نفاق استعلي عليه السلام و شيعيان او همان رستگاراننددوستي علي عليه السلام نشانه پاكزادي و دشمني او نشانه ناپاكي استناميده شدن به امير مؤمنان توسط پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمفصل ـ مناقب اميرمؤمنان عليه السلامحديث دارخوابيدن در رختخواب پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمجانشيني پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در بازگرداندن امانت هااصلاح آنچه خالد بن وليد فاسد كرده بودشك نكردن در سخن پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمپرچمداري در روز فتح مكهاسلام آوردن مردم يمن به دست امير مؤمنان عليه السلامپرچمداري در روز خيبررساندن سوره براءهشجاعت اميرمؤمنان عليه السلام در جنگ بدركشته شدگان در بدر به دست امير مؤمنان عليه السلامنمونه هايي از شجاعت امير مؤمنان عليه السلام در جنگ بدرجنگ احدشهادت حضرت حمزهگريختن مردم و پايداري اميرمؤمنان عليه السلامكشته هاي مشركان در جنگ احدغزوه بني نضيرجنگ احزابپيشنهاد كندن خندقمبارزه علي عليه السلام با عمرو بن عبدودحمله به بني قريظهجنگ وادي رملجنگ بني المصطلقماجراي حديبيّهجنگ خيبرفتح مكهسرگرداني ابوسفيانپرچمداري در روز فتح مكهماجراي امير مؤمنان عليه السلام با خواهرش ام هانيبني جذيمة بن عامرجنگ حنيناعتراض انصارپيشگويي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم درباره خوارجمناقب امير مؤمنان عليه السلام در جنگ حنينمحاصره طائفغزوه تبوكماجراي عمرو بن معدي كربپشيماني بريده اسلميجنگ سلسلهماجراي اسقف نجرانمباهلهحوادث حجّة الوداعماجراي غدير خمدر آستانه رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمتلاش نافرجامسرپيچي عدّه اي از دستور پيامبر صلي الله عليه و آله و سلموصيت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به امير مؤمنان عليه السلامرحلت حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلمنماز خواندن مردم بر حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلمدفن حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلمسوء استفاده از رحلت حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلماختصاص امير مؤمنان عليه السلام به وصايت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمفصل ـ قضاوتهاي امير مؤمنان عليه السلامقضاوتهاي اميرمؤمنان عليه السلام در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله و سلمقضاوتهاي اميرمؤمنان عليه السلام در زمان خلافت ابوبكرقضاوتهاي اميرمؤمنان عليه السلام در زمان خلافت عمرقضاوتهاي اميرمؤمنان عليه السلام در زمان خلافت عثمانقضاوتهاي اميرمؤمنان عليه السلام در زمان حكومت خودفصل ـ سخنان گهربار اميرمؤمنان عليه السلامخداشناسيستايش دانشمندان و دسته بندي مردم و فضل دانش و حكمتفراخواندن به شناخت وي و بيان برتري اش بر ديگرانويژگي دانشمند و ادب دانش جوبدعت گزاران و مخالفان راه حقوصف دنيا و بيم دادن از آنتوشه گيري براي آخرتبي ارزش دانستن دنيا و تشويق بر انجام كارهاي آخرتياد نيكان صحابه و زاهدان آنهاوصف شيعيان با اخلاص خوداندرزها و ياد مرگبيان حقّ خود و كنايه زدن به ظالمانفراخواندن به سوي خود و خاندانشپس از بيعت مردم با عثمانهنگامي كه عدّه اي با او بيعت نكردندهنگامي كه طلحه و زبير بيعت با او را شكستندوقتي كه از ذي قار به سمت بصره حركت نمودوقتي كه وارد بصره شد و يارانش را براي جهاد برانگيختهنگامي كه طلحه كشته شد و اهل بصره متفرق شدندهنگامي كه بر كشته ها گذر مي كردهنگامي كه در بصره بر آن قوم پيروز شدهنگامي كه از بصره وارد كوفه شدهنگامي كه براي جنگيدن با معاويه آماده حركت به سوي شام شدهنگامي كه سخنان رنج آور معاويه و اهل شام به او رسيدبرانگيختن براي جنگ در روز صفينپافشاري اهل شام بر جنگ با مؤمنانهنگام فريفته شدن اصحابش با بلند كردن قرآن توسط معاويهپس از نگاشتن قرارداد مسالمت و تحكيمسخنان حضرت با خوارج وقتي كه به كوفه بازگشتهنگامي كه معاويه پيمان را نقض كردياري خواستن از مردم و كوتاهي نمودن آنان از جهادكند حركت كردن آنان كه از ياري اش بازماندندهنگام نقض پيمان توسط معاويهدادخواهي از دشمنان و كساني كه او را از حقّش راندندهنگام شورا و در روز «دار»حكمت و پند و اندرزفصل ـ جايگاه حضرت نزد به خدا و برتري هاي او بر ديگرانبرابر دانستن حضرت با دو پيامبر خدادلاوري در جنگها و زخمي نشدن اوهميشه پيروز بودنپشت نكردن به دشمنآشكار بودن مناقب حضرت براي همهمورد ابتلا شدن در فرزنداننشانه هاي اعجازآميز حضرتخبر داشتن از امور غيبيدر جنگ نهروانآگاهي حضرت از شهادت خودخبر دادن از وقايع آيندهخبر دادن از شهادت رشيد هجريخبر دادن از سه حادثهشهادت كميل بن زياد به دست حجّاجشهادت قنبر به دست حجّاجخبر دادن از عاقبت حبيب بن حمازاز من بپرسيد پيش از آنكه مرا از دست بدهيدخبر دادن به براء بن عازبخبر دادن حضرت از شهداي كربلافتح قلعه خيبرداستان راهب و سنگ در كربلادرّه جنّيانبرگشتن خورشيد براي اميرمؤمنان عليه السلامسخن گفتن ماهيان با آن حضرت عليه السلامداستان اژدهااستجابت دعاي حضرتسزاي دروغ گفتنسرنوشت زيد بن ارقمعاقبت جسارت نمودن به حضرتباب ـ فرزندان اميرمؤمنان عليه السلامامام حسن مجتبي عليه السلامباب ـ احوال امام حسن عليه السلامخطبه امام حسن عليه السلامنامه نگاري امام حسن عليه السلام و معاويهحركت معاويه به سوي عراقخطبه امام حسن عليه السلام در ميان سپاهجسارت نمودن مردم به امام عليه السلامخيانت به امام عليه السلامپيشنهاد صلح و تعهدات معاويهآشكار شدن حقيقت معاويهپاسخ امام حسن عليه السلام به معاويهتوطئه معاويهشهادت امام حسن عليه السلاموصيت امام حسن عليه السلام به امام حسين عليه السلامتشيع امام حسن عليه السلامباب ـ فرزندان امام حسن عليه السلامزيد بن حسنحسن بن حسنامام حسين عليه السلامباب ـ احوال امام حسين عليه السلامفضائل حسنين عليهما السلامپيمان شكني معاويهدرخواست بيعت براي يزيدحركت امام حسين عليه السلام به سوي مكهامام حسين عليه السلام در مكهنامه هاي مردم كوفه به امام عليه السلامنامه امام عليه السلام به مردم كوفهاعزام مسلم بن عقيل عليه السلام به كوفهورود عبيدالله بن زياد به كوفهتوطئه ابن زيادماجراي هاني بن عروهپراكنده نمودن مردم از اطراف مسلمتنها ماندن مسلم بن عقيل عليه السلامسخنان ابن زياد در مسجد كوفهمقاومت جانانه مسلم عليه السلامنيرنگ براي دستگيري مسلم عليه السلامتشنگي مسلم بن عقيل عليه السلاممسلم عليه السلام در مجلس ابن زيادشهادت مسلم عليه السلام و هاني بن عروهحركت امام عليه السلام از مكه به سوي عراقملاقات فرزدق با امام حسين عليه السلامتلاش براي بازگرداندن امام عليه السلامادامه حركت به سوي عراقفرستادن قيس بن مسهر به سوي مردم كوفهدرخواست از امام عليه السلامپيوستن زهير بن قين به امام حسين عليه السلامدريافت خبر شهادت مسلم و هانيماندن ياران واقعي در كنار امام عليه السلامبرخورد امام عليه السلام با حرّ بن يزيدسخن گفتن امام عليه السلام با سپاه حرعبيدالله بن حرّ‌ جعفيگفتگوي علي بن الحسين عليه السلام با پدرنامه ابن زياد به حرورود عمر بن سعد به كربلامنع آب از امام عليه السلام و ياراننامه ابن سعد به ابن زياد و پاسخ آنپيشروي دشمن به طرف خيمه هادرخواست مهلت براي عبادتشب عاشورامرخص نمودن ياران توسط امام عليه السلامپاسخ يارانگفتگوي امام عليه السلام با خواهرش زينب عليها السلامروز عاشورامناجات امام حسين عليه السلامگستاخي شمرسخن گفتن امام عليه السلام با لشكر ابن سعدپيوستن حرّ بن يزيد به امام عليه السلامآغاز جنگشهادت ياران امام عليه السلامشهادت حضرت عليّ اكبر عليه السلامشهادت تعدادي از خاندان امام عليه السلامشهادت حضرت قاسم بن الحسن عليه السلامشهادت كودك شير خوارشهادت حضرت عباس و برادرانش عليهم السلاممحاصره امام عليه السلامنفرين امام عليه السلامحمله بر ياران باقيماندهشهادت امام عليه السلام و غارت خيمه هادفن اجساد شهيدانورود خاندان امام عليه السلام به كوفهدر مجلس يزيدرسيدن خبر شهادت امام عليه السلام به مدينهنام شهداي خاندان امام عليه السلامباب ـ فضائل امام عليه السلام و فضل زيارت و ذكر مصيبت آن حضرتباب ـ فرزندان امام حسين عليه السلامامام سجاد عليه السلامباب ـ احوال امام سجاد عليه السلامدلايل اثبات امامت امام سجّاد عليه السلامباب ـ برخي از اخبار رسيده در مورد امام سجاد عليه السلامباب ـ فرزندان امام سجاد عليه السلامامام محمد باقر عليه السلامباب ـ احوال امام باقر عليه السلامبرخي از اخبار رسيده در مورد امام باقر عليه السلامباب ـ برادران امام باقر عليه السلام و اخبار آنانباب ـ فرزندان امام باقر عليه السلامامام جعفر صادق عليه السلامباب ـ احوال امام صادق عليه السلامنشانه هاي امامتباب ـ اخبار و احوال و سخنان امام صادق عليه السلاممناظره مرد شامي با ياران امام صادق عليه السلامتلاش نافرجام ابن ابي العوجامناظره ابوشاكر ديصاني با امام صادق عليه السلامباب ـ فرزندان امام صادق عليه السلامامام موسي كاظم عليه السلامباب ـ احوال امام كاظم عليه السلاماخبار دال بر امامت امام كاظم عليه السلام پس از پدرشنشانه ها و معجزات امام كاظم عليه السلامباب ـ فضايل و مناقب و ويژگي هاي امام كاظم عليه السلام نسبت به ديگرانعلت وفات آن حضرت و ماجراي آنباب ـ فرزندان امام كاظم عليه السلامامام علي بن موسي الرضا عليه السلامباب ـ احوال امام رضا عليه السلامباب ـ دلايل و نشانه هاي امامت امام رضا عليه السلامفراخواندن امام رضا عليه السلام از مدينهپيشنهاد ولايتعهدي به امام رضا عليه السلامبيعت كردن با امام رضا عليه السلامماجراي امام رضا عليه السلام با دعبلمراسم نماز عيدخبر دادن امام رضا عليه السلام از حوادثباب ـ وفات امام رضا عليه السلام و علت آندستور مأمون براي كشتن امام رضا عليه السلامشهادت امام رضا عليه السلامامام جواد عليه السلامباب ـ احوال امام جواد عليه السلامباب ـ نصوص و روايات و اشاره هاي پدر امام درباره امامت ايشانباب ـ مناقب و نشانه ها و معجزات امام جواد عليه السلامشكست توطئه عباسيانخواستگاري امام جواد عليه السلام از دختر مأمونسؤال نمودن مأمون از جواد عليه السلامپرسش هاي امام جواد عليه السلام از يحيي بن اكثممراسم ازدواجمعجزه امام عليه السلامشهادت امام عليه السلامماجراي امام جواد عليه السلام با مرد زندانيخبر دادن امام جواد عليه السلام از امور پنهانيباب ـ وفات و محل دفن و بيان فرزندان امام جواد عليه السلامامام هادي عليه السلامباب ـ احوال امام هادي عليه السلامباب ـ اخبار و روايات درباره امامت هادي عليه السلامباب ـ نشانه هاي امامت و اخبار امام هادي عليه السلامخبر دادن امام هادي عليه السلام از چند حادثهرسوا شدن بدخواهان امام هادي عليه السلامخبر دادن امام هادي عليه السلام از چند امر پنهانيباب ـ رفتن امام هادي عليه السلام از مدينه به سامرا و وفات ايشانفراخواندن امام هادي عليه السلام به سامرااهانت متوكّل به امام هادي عليه السلامتوطئه هاي متوكّلامام حسن عسكري عليه السلامباب ـ احوال امام حسن عسكري عليه السلامباب ـ اخبار وارده از پدر امام عسكري دال بر امامت ايشانباب ـ اخبار، مناقب، نشانه ها و معجزات امام حسن عسكري عليه السلامبازتاب شهادت امام عليه السلامدرخواست جعفر كذّابخبر دادن امام عسكري عليه السلام از حوادثامام عسكري عليه السلام و مستعين عباسيآگاهي امام عسكري عليه السلام از حوادثسخن گفتن امام عسكري عليه السلام به چند زبانپيشگويي از آيندهبي نتيجه ماندن تلاش عباسيانامام عسكري عليه السلام در ميان درندگانباب ـ وفات امام عسكري عليه السلام و محلّ قبر و بيان فرزندان ايشانرفتار ناشايست جعفرامام مهدي عليه السلامباب ـ احوال امام مهدي عليه السلامباب ـ نشانه هاي دالّ بر امامت امام مهدي عليه السلامباب ـ اخبار صريح در امامت صاحب الزمان عليه السلامباب ـ كساني كه امام مهدي را ديدند و نشانه ها و دلايل آن حضرتباب ـ دلايل، ويژگي ها و نشانه هاي امام مهدي عليه السلامباب ـ علامات قيام قائم عليه السلام و آنچه در مدت حكومت او ظاهر مي گرددروز و سال ظهورحركت از مكه به كوفهمدت زمامداري و احوال شيعيان و مردم در آن هنگامصفات و شمايل حضرت قائم عليه السلاممنش و سيرت و روش حكومت و علامات ظهور امام مهدي عليه السلام

موارد بیشتر arrow down icon