قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

دوره علوم و مباني اسلام و تشيع(4) ـ افق وحي


خلاصه کتاب

عجبا ما به كجا مي رويم و چه برداشتي از شرع و شريعت و شريعتمدار داشته ايم . كساني كه بدون اطلاع از شهود معارف وحياني و علوم حضوري سبحاني و كشف سبحات جمال و جلال رباني پا به حريم قاطنين عالم انس و خلوت گزيدگان كعبه مجبوب نهاده اند و قلم در مقام او منزلت و جايگاه رفيع و به دور از مخيله ما مي زنند و خود را واقف و آگاه به رمز و رموز و اسرار آن عارفان و برگزيدگان نظام خلقت و تكوين مي دانند. چيزي جز آبروريزي براي خود و سرگشتگي و حيرت و اعزاء به جهل وترديد براي ديگران به ارمغان نمي آورند.(صفحه 240 كتاب)


قیمت پشت جلد: 160000 ریال
قیمت برای شما: 144,000 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمهدو حيثيّت و جنبه لحاظ شده در انسانپرده برداري قرآن از كش و قوس دروني انسانراهي كه بندگان زيرك و هشيار براي خويش برگزيده اندنقش برگزيدگان و اولياي الهي در هدايت و سعادت بشرقرآن كريم كتاب الهي و نسخه اطوار وجود استپايان كار تشكيك كنندگان در الفاظ و كلمات قرآن را خدا مي داند و بس!حدّ و مرز قابل قبول طرح شبهه و احتمالدعوت بسياري از آيات و روايات به تفكّر و تحقيقاستخدام حضرت ابراهيم قياسات فلسفي را، پس از تابش نور عرفان در دلش بود (ت)شيوه گوينده و نويسنده مورد نظر در ارائه مطالب باطل خودرد هاي غير منصفانه برخي از نقّادانفصل اول: در توحيد افعالياوّلين تنزّل از هويّت مطلقهبحث از مابازاء خارجي و مفهوم علم و قدرت و حيات إلهيمقصود از تسبيح و حمد پروردگار در موجودات عالم هستينگرش غلط شيخ اجل سعدي درباره پديده ها و موجودات عالمنگاه زيباي حضرت مولانا در مورد پديده ها و موجودات عالممصاديقي براي شعور و ادراك موجودات عالمعبارت حكيم بوعلي سينا راجع به وجود حيات و ادراك در اجرام سماويكلام صدرالمتألهين در وجود تعلّق و عشق موجودات به حق تعاليحقيقت جعل و افاضه به وجود باز مي گردد نه به ماهيّتكلام علاّمه طباطبائي در تفسير و نقد عبارت صدرالمتألّهين رضوان الله عليهماوجود مادّي چيزي جز ظهور وجود مجرد نيستانتساب همه ظهورات خارجيّه در وصف و فعل به خداي متعالمصاديقي آشكارا و صريح از قرآن كريم در توحيد افعاليكيفيّت انتساب افعال به باري تعالي و معدّات خارجيه در آن واحدپرده برداري حكيم شيخ محمود شبستري از سرّ سريان نور وجود حق در همه مظاهراراده نبيّ خدا و وليّ الهي در طول اراده حق تعالي مي باشدكلام حضرت سيّد هاشم حداد رضوان الله عليه در حقيقت توحيد افعالياشعار جناب مولانا در حقيقت توحيد افعاليكلام حضرت علاّمه طهراني رضوان الله عليه در حقيقت توحيد افعالي از كتاب توحيد علمي و عينيهر ذات و صفت و فعلي در نفس وجود خويش قائم به ذات و وصف و اراده حق تعالي استعدم فرق بين افعال اختياري و غير اختياري در انتساب به حق تعاليآيات صريحه در تبيين توحيد افعالي حق تعالي و وجود اختيار در انساناشعار جانب مولانا در نفي جبر و اثبات جبّاريّت حق تعاليبهشت و دوزخ زائيده اعمال انسان در دنياستاشعار جناب مولانا در عدم تنافي اختيار با توحيد افعاليعدم تنافي بين اختيار و توحيد افعاليعدم جواز تفسير امور و وقائع به دلخواه انسانظهور توحيد افعالي در افعال پيامبران و اولياء الهيفصل دوّم: در حقيقت علم و ادراكهر علّتي نسبت به معلول خود و هر معلولي نسبت به علّت خود علم داردتبديل علم حصولي به علم حضوري بواسطه اتحاد نفس با صورت علميّهدعوت قرآن كريم انسانها را به سوي علم و انكشاف واقعمتابعت از علم و يقين انسان را از وقوع در مهالك حفظ مي كندراههاي دست يابي به كشف از واقعاطلاع بر غيب اختصاص به ذات الهي داردحكايتي از حاج هادي ابهري در اطلاع بر مغيباتتشبيه وجود مادّي و ظاهري موجودات به قطاررؤيت وقائع گذشته و حال و آينده براي اولياء الهي به علم حضوري استحكايت مكاشفه حاج هادي ابهري در دروازه شامحكايت مكاشفه حاج هادي ابهري در اينكه تمام زمين مدفن افراد و اشخاصي استكيفيّت تعلّق علم الهي به موجودات در بستر زمانعدم توقّف صدور اراده و مشيّت حقّ تعالي بر زمان و مكانتوقّف تحقّق هر علّتي بر سلسله امور موجده آنكيفيّت صورت حوادث در عالم برزخ و مثالخطاي دعوت كنندگان و سخن گويان در ظهور امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريفدعوت اولياء الهي به معرفت حقيقت و باطن امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريفانحصار وصول به عالم معرفت و شهود بر مكتب عرفان و توحيد الهيآيات الهي در كيفيت خلقت آدم و امتياز او از ساير مخلوقاتنكات موجود در آيات كيفيت خلق آدم (نكته اول)كلام مرحوم ملا عبد الرزاق كاشاني ذيل آيات خلق آدم (ت)كلام مرحوم علاّمه طباطبائي ذيل آيات خلق آدماشكالات وارده بر كلام علاّمه طباطبائي ره ذيل آيات خلق آدمنكات موجود در آيات كيفيّت خلق آدم (نكته دوّم)كلام تفسير جوامع الجامع ذيل آيات شريفه خلق آدممباحثه مرحوم علاّمه طهراني با مرحوم آية الله خوئي در تفسير آيات خلق آدممراد از اسماء در آيه، اسماء كلّيّه الهيّه استظهور علم در عالم اعيان توسط اسم عليم پروردگار استهر ملكي داراي مظهريّت اسمي از اسماء خاصّه حقّ تعالي استاشعار خواجه حافظ شيرازي در اينكه انسان مظهر جامع جميع اسماء و صفات حق تعالي استانسان بواسطه فناي ذاتي مستحقّ وصول به معرفة الذات مي باشدالحكمة صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينيصرف اراده حق تعالي ايجاب وجود موجودات مي كنداراده وليّ كامل همان اراده خداستنكته ادبي موجود در آيات داله بر خلق آدمتعليم اسماء صرفا تعليم اسامي اشخاص نمي باشدروايت امام صادق عليه السّلام درباره خلقت آدم و تعليم اسماءمعني و حقيقت تعليم اسماء كلّيّه الهيّه به آدممراد از وديعه الهي كه در بني آدم قرار داده شده استاشعار حافظ شيرازي رضوان الله عليه درباره لقاء باللهنكات موجود در آيات كيفيّت خلق آدم (نكته سوّم)فقط انسان مي تواند سير صعودي و طولي تا ذات بالصّرافة بنمايدكلام علاّمه كبير محمّد حسين اصفهاني پيرامون حقيقت انساناشعار عرفاء بالله درباره وحدت ذاتي حق با موجوداتاشعار ابن فارض مصري درباره وحدت ذاتي حق با موجوداتاشعار مرحوم آية‌ الحق حاج شيخ محمد حسين اصفهاني درباره وحدت و فناء عبد در ذات حقّشعر مرحوم علامه طهراني ره در باب مظهريّت أتمّ بودن انسان كامل براي حق تعاليحقيقت علمي انسان كامل هيچ حدّ و مرزي نمي شناسدروايات وارده در كيفيّت كشف حقائق علميّه براي كمّلينروايت سدير صيرفي درباره علم امام عليه السّلامروايات مختلفه اي در باب علم غيب امام عليه السّلام داريماشتباه و لغزش در مسايل اعتقادي اغلب ناشي از عدم تحصيل علوم عقليّه استامروزه گويا ياوه سرائي و انكار حقائق خود هنري شده استبايد در ايجاد فضاي حرّيت و فرهيختگي فرهنگي كوشيدآيات دالّه بر اينكه اولياء الهي اطّلاع بر اسرار عالم هستي دارنددليل عقلي دالّه بر اينكه اولياء الهي اطّلاع بر اسرار عالم هستي دارنداشعار مولانا درباره افرادي كه توهّم و تخيّل آنها جلوي حقّ بيني را گرفته استبراي رسيدن به تجرّد تامّ و وصول به حقيقت ذات بايد مراقبه نمودچند نكته در خاتمه بحث حقيقت علم (نكته اوّل)چند نكته در خاتمه بحث حقيقت علم (نكته دوّم)چند نكته در خاتمه بحث حقيقت علم (نكته سوّم)نفس اطّلاع بر خطر موجب وجوب احتراز نمي شوداشتياق اوليا‌ء الهي به مرگ و لحظه شماري براي آناعجاز أمير مؤمنان عليه السّلام در تطبيق مشيّت الهي با ظواهر عالم مادّه بودچند نكته در خاتمه بحث حقيقت علم (نكته چهارم)در معناي : إذا شاءوا علمواخلاصه و چكيده بحث علم و ادراكفصل سوّم: در حقيقت وحي و الهامانتساب افعال و حوادث به خداي متعال براساس نفس فعل استدر حقيقت وحي و نزول معاني بر قلب پيامبر يا وليّ الهيبازگشت اشتباهات بشر در مسايل علمي به يكي از دو اصلراه تصحيح فكر و نتائج به دست آمده از عقلامكان ورود خطاء و خلاف بر مكاشفات روحيّه و نفسيّهاشكال وارد بر كتاب نجم الثاقب حاجي نوري رضوان الله عليهكشف صور و معاني در مكاشفات باطنيّه خالي از اشتباه نيستبيان صدرالمتألّهين در كيفيّت تجلّي حقائق و اسرار عالم وجود در نفس و قلب انسانكلام صدرالمتألّهين درباره نهي روي آوردن به حقائق عقليّه بدون رعايت شرعكلام صدرالمتألّهين در بيان كيفيّت نزول وحي بر انبياءحقيقت وحي عبارت از وصول به مرتبه تقدير و مشيّت الهي استاعتراض يكي از علماء سردرگم نجف به مرحوم آيه الله قاضي رضوان الله عليهآيات دالّه بر اينكه انبياء داراي مراتب مختلف بوده اندادراك حقائق عالم غيب و معرفت مراتب اسماء در همه يكسان نيستعبارت مناجات شعبانيّه در رابطه با راقي ترين مرتبه از مراتب تجرّدعدم جواز مقايسه عرفاي شاعر با كساني كه ابياتي را به هم مي بافندتشبيه حقائق وحياني به واردات ذهنيّه شعراء جدّا سفيهانه استدر حقيقت وحي يعني القاء مطالب و معاني از افق ديگري بر نفسامثله گوناگون در حقيقت نوراني و روحاني وحيكيفيّت الهام و وحي به زنبور عسلحكايتي لطيف از گربه خانگي حاج غلام حسين همايوني خطّاطالهام به زنبور عسل يعني القاء خطّ و مشي زندگي و حياتكيفيت الهام و وحي به مادر حضرت موسي عليه السّلاموحي فرستادن بعضي شياطين به بعض ديگرالهام و القاء مطالب خوب و بود به هر يك از مؤمنين و كفّاركيفيّت وحي الهي بر قلب مؤمنين و معتقدين راستين صراط خودكيفيّت وحي الهي براي تعيين برنامه و تنظيم امور و تدبير اجرام سماوينزول وحي بر اجسام و اجرام سماويكلام علاّمه طباطبائي رضوان الله عليه در وحي به كرات و اجرام سماويكلام مرحوم علاّمه سلطان محمد گنابادي در حقيقت وحينفس صورت خاكي و مادّه قابليت قبول وحي را داردحقيقت عالم افلاك و موجودات خاكي همان حقيقت ربطيّه مجرّده استتجلّي پروردگار به كوه همان نزول حقيقت وحي استكلام مولانا جلال الدين بلخي در حقيقت وحي و تجلّي حقّ بر عالم هستيكلام قرآن كريم در حقيقت و كيفيت ماهوي وحيوحي عبارت است از نزول و افاضه يك مسأله و واقعيّت حق بر قلب و ضمير افرادرابطه مطلب حقّ با مسأله وحي عالم و خاص مطلق استوحي اختصاص به يكي عدّه خاصّ از برگزيدگان خداي متعال نداردكيفيّت وحي به حضرت يعقوب در آگاه كردن فرزندان خودگاهي خداوند از اعطاء حكمت و علم تعبير به وحي مي كندعدم فرق در اطلاق وحي به پيامبر اكرم و وحي به حضرات معصومين عليهم السلامفرق وحي به پيامبران الهي با سايرينانقطاع وحي بعد از رسول خدا يعني نزول جبرائيل به تمثيل صوري منقطع شده استروايات وارده در فرق نبي و امام در حصول وحي براي آنهافصل چهارم: بررسي مطالب مطرح شده از طرفينمعناي وحي در جهان مدرن و راز زدائي شده امروزبه هر مقدار كه در تكنيك پيش رفتيم از خود دور شديمماهيّت و حقيقت سازمان ملل متّحدروابط انسان راز زدا در عرصه اخلاق و روابط انسانيقوانين مقرّره در كشورهاي مترقّيشعر در لغت به معناي بيان و اظهار يك معني در قالب سجع و قافيه استهدايت و ارشاد فطرت و سرشت به سمت راه صواب و صدقمذمت و ملامت قرآن افراد گمراه و تابع هواهاي نفسانيراه منتخب شاعر جهت ابراز و اظهار معنيمقايسه بين شاعران عارف با شاعران ياوه گواز شاعران ياوه گو فقط گمراهان تبعيت مي كنندشعراي والا مقام ملهم از جانب ملائكه و ارواح ملكوتي اندنمونه هائي از اشعار عرش بنياد خواجه حافظ شيرازي عليه الرحمةنتيجه وفود اولياي الهي در حريم عصمت و طهارتمسأله بقاي موضوع در حجّيّت استصحابكلام مرحوم سيد محسن حكيم در باب حجيّت استصحابسرگذشت تأسف بار و عبرت انگيز حسّان بن ثابتنمونه ملهم بودن شعراء از جانب ملائكه الهي و روح القدسصحّت اطلاق وحي بر حقائق نازله بر قلب افراد صالحتوضيح و تفسير دقيق مسأله انقطاع وحيعلم و اطلاع پيامبر اكرم مانند علوم ما حصولي نمي باشدفرق بين پيامبر و امام عليه السّلامكيفيّت علم تفصيلي رسول خدا به احكام و تكاليفتشبيه حقائق وحياني و واردات قلبي شعراء در قالب كلّي اشتباه استنمونه هائي كه از الهام غيبي بر نفوس بشر حكايت مي كندكلام أميرمؤمنان درباره عرفاي الهي و اولياي ربّانيترديد و تأمل در پاسخ بعضي از بزرگان در جواب اقاي سروشعدم فرق بين رؤياي صادقه پيامبران الهي با ساير افرادترديد و تأمل در پاسخ بعضي از بزرگان در جواب آقاي سروشمعيار مشخص براي عمل بر طبق مكاشفات و رؤياهااحوالات ميرزا مهدي اصفهاني (ت)آية الله شربياني: اگر صوفي اين است اي كاش خدا مرا هم از زمره صوفيه قرار دهدكلام أميرمؤمنان در مقام بيان نزول وحي بر رسول خداملاك حجيّت و قاطعيّت حقائق وحيانيتوضيحي بر كلام بعضي بزرگان در جواب به آقاي سروشتوسّل مرحوم ملاصدرا به قبر حضرت معصومه سلام الله عليها براي حل معضلات خويشمعني حجيّت بخشيدن پيامبر اكرم به كشف حقائق ربوبي خويشبيان جناب محيي الدين در حقيقت تكلّم و وحي از ناحيه پروردگارشرح كلام جناب محيي الدين رحمة الله عليه در حقيقت تكلّم و وحيدرون اولياي الهي دروني مصفي و مطهّر استاشكال مؤلّف بر عدم ادراك صحيح اشعار جناب مولانا رحمة الله عليهكلام مضحك و بي پايه اقاي سروش در پديده وحيجواب به آقاي سروش در پديده وحيتك تك آيات الهي براي جميع افراد بشر تا روز قيامت استاعلاميه هاي حقوق بشر در ترويج شيوه حيواني و انحراف شهوانيقرآن به فرهنگ و مثال و زبان محيط نزول، نازل شده استاشكالات وارد بر نظريه آقاي سروشمقايسه چكامه يكي اساتيد ادبيات با نثر گلستان سعديسخنان رسول خدا از نفس متّصل به ملأ اعلي سرچشمه گرفته استادامه اشكالات وارد بر نظريّه آقاي سروشخلاصه و چكيده ايرادات به اين بخش كلام آقاي سروشاشكالات وارد بر بخش ديگري از كلام آقاي سروشسنّت به معناي روش و شيوه مستمرّ استمبارزه أمير مؤمنان با سنّتها و بدعتها خلفاي غاصبينمكتب شيعه مكتب اطاعت و انقياد در برابر حق استسنّت هاي كنار گذاشته شده توسط ماپاسخ به بي مهري آقاي سروش با مفاد سنّت و سنّتيشيوه و روش مؤلّف در اتخاذ ديدگاههاي خويشآية الله العظمي بروجردي: بزرگواري علماء مانع از تحقيق و فحص طلاّب نشوداشكالات وارد بر نظريه آقاي سروش مبتني بر استصحاب حركت دينيتمسّك آقاي سروش به محكم و متشابه در قرآن براي ورود احتمال خطاهاي علمي در آنجواب به آقاي سروش در اين مدّعاقرآن كتابي است كه همه حقائق عالم تكوين را در خود داردكلام الهي داراي درجات متفاوتي از عمق و معرفت استدسترسي به حقائق قرآن انحصار به اولياء الهي داردوحي حقيقتي است ثابت و هويّتي است عيني و خارجيعدم تنافي بين دو پديده علم و وحيزبان قرآن زبان اشاره و رمز براي ارباب معرفت و معنا استعلم حقيقتي است سيّال و در بستر تجربه و بهره گيريكلام مرحوم علامه طباطبائي رحمة الله عليه در معني تشهّبنكته مورد لحاظ در كلام مرحوم علامه طباطبائي رحمة الله عليههر فرد مصداق حقيقي خطاب واقعي آيات قرآن استقرآن بي پرده و بي واسطه با انسان در تعامل استكلام معصوم كلامي است در ظرف أبدحجّيّت فتواي مجتهد حجّيّت مؤبّد نمي باشدفرق بين امام معصوم و بين فقيهنماز را نبايد به قصد حكايت و إخبار بخواندآيات الهي مخصوص مشافهين به خطاب نمي باشدانكار بعضي افراد لزوم تدّبر و تفكّر در آيات الهي راكلام سراسر تناقض آقاي سروشهيچ آيه اي از آيات الهي بر خلاف كشفيات جديد نمي باشدنظريه صاحب مقاله در دخالت شخصيّت پيامبر اكرم در كيفيّت نزول وحيپاسخ به صاحب مقاله در بيان مزخرفات و سخنان ياوه اونكته اول عدم درك صحيح صاحب مقاله از توحيد افعاليپذيرش يكي از سه طريق در محدوده نظريه صاحب مقالهقرآن نزول وحي را فقط به مشيّت و خواست خدا منوط دانسته استنفس اراده رسول خدا بر فرود آوردن جبرائيل همان اراده پرودگار استعدم منافات اراده حضرت حق و پيامبر اكرم در نزول جبرئيلنفس رسول خدا نمي تواند هم صادر كننده و هم شنونده و مخاطب آيات إلهي باشدراه و طريق سوم در محدوده نظريه صاحب مقالهصاحب مقاله كلام عرفاء شامخين را با تفكّر مادّه گرايانه خويش درآميخته استنكته دوّم: راه يابي بي واسطه رسول خدا به مبدأ و منبع وحيفعل وليّ خدا همان فعل خداستنفس واقع و حقيقت موضوعات و احكام در درون رسول خدا جاري استنقل پاسخ صاحب مقاله به اعتراضاتكلام صاحب مقاله سراسر مشحون به تناقضات استپاسخ به شبهه يكي شدن متكلم و مخاطب در خطابات «قل»هنر رسول خدا صيقل زدن آينه نفس خويش بوددو جنبه كاملا متفاوت رسول خدا در مسأله وحيادامه پاسخ به شبهه يكي شدن متكلم و مخاطب در خطابات «قل»تنظير بعثت پيامبر اكرم و نزول وحي به مسأله غيبت حضرت حجت ارواحنا فداهكلام صاحب مقاله ذيل آيه : اولي أجنحة مثني و ثلاث و رباعاشكالات وارد بر كلام صاحب مقاله در اين بابنقل كلام شيخ اكبر محيي الدين عربي در باب اولياي كمّل الهياستشهاد صاحب مقاله به عبارت شيخ اكبر محيي الدين بي ربط استغور در مضامين عالي عرفا را بايد به اهلش سپردسرّ انحطاط و انحراف جدّي علمي و اعتقادي عده اي از محصّلينتشبيه صاحب مقاله مسأله وحي را به زنبور عسل و طوطيپاسخ به صاحب مقاله در تفاوت گذاري بين زنبور مولّد و طوطي مقلّدتفسير صحيح شعر جناب حافظ درباره طوطي مقلّدكلام امام سجاد عليه السّلام در شرح حال مجذوب سالكتفسير صحيح شعر جناب حافظ درباره طوطي مقلّدحقائق داراي واقعيت خارجي ولي بدون شكل و صورت اندوحي واقعيّتي است محدود و مقيّد و داراي ابعاد مختلفحقيقت وحي امري مجرد و بي صورت و شكل استكيفيّت تشكّل و صورت بندي حقائق براساس واقعيت هاي نهفتهمكاشفه آية‌ الله شيخ حسن علي نخودكي بعضي از علماء نجف راصورت بندي حقائق منطبق بر وجود خارجي آنهاستمعنا و مفهوم بال داشتن ملائكه در قرآن كريمتمثل ملائكه به شكل بشر در منزل حضرت ابراهيم و لوطغفلت و تغافل از اخبار شيعه و عامّه در كيفيّت ارتباط رسول الله با ملائكهاولين مرحله صورت گري اشياء در لوح محفوظ و عين ثابت و حقيقت رسول الله استصاحب مقاله كلام مرحوم علامه طباطبائي را درست نفهميده استاولياي الهي توان سخن با عوام را ندارندبعضي به دليل عدم درك مضامين عاليه زيارت جامعه آن را مبدعات مي داننداشعار خواجه حافظ عليه الرحمة درباره مؤيّدين از ناحيه پروردگاراتّهامها و تكفيرهاي ناروا به مرحوم علامه طهراني رضوان الله تعالي عليهكلام آية الله خامنه اي درباره حضرت علامه طهراني رحمة الله عليهكلام برخي كوته فكران و تنگ نظران درباره مرحوم علامه طهراني رحمة الله عليهنگرش مرحوم آية‌ الله ميلاني و گلپايگاني به مطالب و سخنان مرحوم علام طهراني رحمة الله عليهارجاع مرحوم علامه طباطبائي بسياري از افراد را به مرحوم علامه طهراني رحمة الله عليهكلام برخي كوته فكران و تنگ نظران درباره مرحوم آية الحق سيد هاشم حداد رحمة الله عليهعدم رعايت جانب اعتدال و عدالت در نشريّاتالباطل يترك بترك اسمهاشكال صاحب مقاله بر محدوديّت عربيّت زبان قرآن و وحي و جواب به آنتوجيه اعتبار تقويم قمري در تعيين زمان عباداتقرآن و اعتقادات و احكام ديني اختصاص به زمان رسول خدا ندارداشكال صاحب مقاله بر يك نواخت نبودن بلاغت و شيوائي آيات الهي و جواب آناشكال صاحب مقاله بر دانشمند و مورّخ نبودن پيامبر اكرم و جواب آنقلب و ضمير اولياي الهي به روي حقائق نهفته و مكتوم هستي باز استدر توضيح قاعده مسبوقيّت حادثه به مادّه و مدّتكلام صدرالمتألهين درباره مسبوقيّت حادثه به مادّه و مدتخلط صاحب مقاله بين حقيقت وحي و زمان نزول آنزمان و مكان صرفا شرط است نه مقوّممكاشفات روحاني مشمول قاعده كل حادث مسبوق بماده و مدّت نمي باشنداراده هاي متعدد از خداي متعال ممتنع و محال استتمام هستي به يك اراده حق لباس هستي پوشيده استاشتباه صاحب مقاله در ربط دادن بين اراده واحده پروردگار و نزول اراده حقتوضيح سخن معتزله در مخلوق بودن قرآناشكال نقضي وارد بر صاحب مقالهاشكال بر صاحب مقاله در تجويز دروغ مصلحت آميز در قرآنشرائط لازم براي تحقق دروغ مصلحت آميزشرط دوّم در دروغ مصلحت آميزمسأله وحدت وجود هيچ ربطي به اباطيل صاحب مقاله نداردفهم درست وحدت وجود مؤيّد فهم درست وحي استحديث شريف موسي بن جعفر عليه السّلام در توصيف ذات احديمبحث سي و يك و سي و دوم از كتاب الله شناسي در باب وحدت وجودحقّ سبحانه و تعالي، عين وجود و حقيقت هستي استگفتار فيض كاشاني (قدّه) در جمع بين ظهور خفاء خداونديا من هو اختفي لفرط نوره، الظّاهر الباطن في ظهورهشرح حال مرحوم شيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء (قدّه)بحث گرانقدر آل كاشف الغطاء در وحدت وجود و موجوداثبات أصالة الوجود، و ابطال أصالة‌ الماهيّةاشتراك لفظي در اطلاق لفظ وجود بر مراتب آن، مستلزم محذورات فاسده استتوحيده تمييزه عن خلقه؛ و حكم التّمييز بينونة صفة لابينونة غزلةوجود واجب الوجود، في نفسيه بنفسه لنفسه مي باشد«بسيط الحقيقة كلّ الأشيآء» مفاد «إنّا لله و إنّآ إليه راجعون» استآل كاشف الغطاء: وحدت وجود از مسائل ضروريّه استآل كاشف الغطاء: وجود واحد است؛ موجود هم واحد استبرهان وحدت موجود، و ردّ شبهات وارده بر آندر وحدت موجود، موجود حقّ ازلي است؛ و جميع كائنات، اطوار و شؤون اوكاشف الغطاء در رد فتواي «عروة» گويد: اينها از انصاف و ورع و سداد نيستدر هر طائفه از اهل عرفان، افرادي بي خبرويّت و معرفت، خود را جا زده اندآل كاشف الغطاء، وحدت وجود و موجود را ملموس و برهاني كرده استتعليقه آية الله حكيم بر فتواي مرحوم سيّد در «عروه»وحدت حقيقيّه وجود و موجود با كثرت اعتباريّه آن دو، عالي ترين اقسام توحيد استابيات راقيه ميرزا محمّد رضا قمشه اي در وحدت موجودفقيه نمايان، به نجاسات «وحدت وجودي» را افزوده اند تا خود را از مسؤوليّت برهانندرساله نويسان، تا صاحب ولايت الهيّه نباشند، در روز قيامت موقف خطرناكي دارنداستدلال به آيات قرآن براي اثبات دوئيّت حقيقي به خالق و مخلوق، فاسد استفتواي صاحب عروة در مورد قائلين به وحدت وجودكلام حاج آقا رضا همداني در حقيقت جبر و تفويضهيچ ارتباطي بين نظريّه حلول و نظريّه خطا پذيري وحي وجود نداردسالك حدود وجودي خود را از دست داده مندكّ در حقيقت اطلاقي حقّ مي شودعبارات عرفاء شامخين در مقام ظهور تجلّي حق در نفوس آناناشعار مولانا مربوط به جنبه وحدت عالم ارواح استشعار شيعه از ابتداء متابعت از حق بوده استصحبت از مقام و منزلت افراد كردن تشييع عمر استامروزه ديگر مولانا در صورت يك عارف سنّي يا شيعي مطرح نيستمشكل مثنوي مولانا نزد مخالفين اشتمال بر مباني عرفان اسلامي استچه كساني كمر حضرت علي را شكستندتنها راه معرفت حقيقت امام عليه السّلام و وصول به كنه ولايتش عرفان الهي استكسي ادعاي وحي و عصمت در كلمات عرفاء شامخين نمي كندخاتمهنكته اول: سعي در ساده نويسي و پرهيز از اصطلاحات در تدوين كتاب حاضرنكته دوّم: استدراج تدريجي صاحب مقالهشيوه صاحب مقاله پيوند زدن نقاط ضعف با اهداف باطل خويش استنكته سوم: استدراج نتيجه روياروئي صاحب مقاله با حق استزندگي انسانها سراسر مملوّ از امتحانات استعلامه طباطبائي رحمة الله عليه: از ابتداء تاريخ اسلام تاكنون كسي به مانند محيي الدين نيامده استمقتضي انصاف علمي و رعايت احتياط حزم و تأمل در اين مطالب استفهارس عامهفهرست تأليفات