قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اصول برنامه ريزي درسي

نویسنده: صادقي جولا رضا

این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160پيشگفتار
فصل اول تاريخچه برنامه ريزي درسي
تاريخچه برنامه ريزي درسي
دوران غير رسمي حوزه برنامه درسي
دوران رسمي حوزه برنامه درسي
تاريخچه مختصر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي در ايران
نحوه برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
وضعيت موجود و دور نماي آينده برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي
فصل دوم آشنايي با مفاهيم برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي
اركان برنامه ريزي
1. هدف گذاري
انواع هدف
تغيير هدف ها
ملاك هاي تعيين هدف
2. پيش نگري
3. بودجه بندي
4. تعيين خط مشي، رويه، روش ها و استانداردهاي عمليات
5. كنترل
ضرورت برنامه ريزي و سطوح آن
انواع برنامه ريزي
برنامه ريزي از نظر زمان
برنامه هاي راهبردي و عملياتي
برنامه ريزي از نظر حيطه عمل
برنامه ريزي از نظر چگونگي عمل (دخالت دولت)
برنامه ريزي از نظر موضوع
برنامه ريزي آموزشي
تعاريف برنامه ريزي آموزشي
فصل سوم مفاهيم برنامه ريزي درسي
تعريف برنامه ريزي درسي
برنامه درسي رسمي (آشكار) و برنامه درسي غير رسمي (پنهان)
تعريف جامع برنامه ريزي درسي
تفاوت برنامه ريزي درسي و آموزشي
طراحي برنامه درسي
برنامه ريزي درسي متمركز و غير متمركز
برخي ديدگاه هاي برنامه ريزي درسي
ديدگاه رشد و توسعه مهارت هاي ذهني
ديدگاه محتواگرا
ديدگاه شاگردگرا
ديدگاه جامعه گرا
فصل چهارم مباني برنامه ريزي درسي
تعريف مباني برنامه ريزي درسي
1. مباني جامعه شناختي
2. مباني روانشناختي برنامه درسي
كاربرد نظريه هاي يادگيري در برنامه ريزي درسي
برنامه درسي و تفكر
تفكر
تعريف تفكر
الف ـ تفكر انتقادي (Critical thinking)
ب ـ تفكر خلاق (Creative thinking)
تفكر خلاق و انتقادي و برنامه درسي
3. مباني فلسفي
رابطه فلسفه با برنامه درسي
تعليم و تربيت از ديدگاه ايده آليسم (تصور گرايي)
برنامه درسي از ديدگاه تصور گرايان
تعليم و تربيت از ديدگاه رئاليسم (واقع گرايي)
برنامه درسي از ديدگاه واقع گرايان
تعليم و تربيت از ديدگاه پراگماتيسم (عمل گرايي)
برنامه درسي از ديدگاه عمل گرايان
تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
برنامه درسي از ديدگاه اسلامي
فصل پنجم فرايند برنامه ريزي درسي
مراحل برنامه ريزي درسي
تشخيص و تنظيم هدف هاي آموزشي
اهميت و فوائد هدف هاي برنامه ريزي درسي
سطوح مختلف هدف هاي آموزش و پرورش
ميزان هدف هاي صحيح در برنامه درسي
فصل ششم گزينش و سازمان دهي محتواي برنامه درسي
تعريف محتوي
انتخاب و سازماندهي تجربيات يادگيري
ارتباط محتوا با تجربيات
اصول حاكم بر انتخاب تجارب و فعاليت هاي يادگيري
روش هاي سازماندهي محتوا
اصول اساسي سازماندهي محتوا
شيوه هاي سازماندهي محتوا
الف) سازماندهي عمومي
ب) سازماندهي افقي
تحليل محتواي كتاب درسي
تكنيك هاي متداول در تحليل كتاب هاي درسي
نمونه هايي از پرسشنامه تحليل محتواي كتاب آموزش زبان
عوامل مؤثر در طراحي و تهيه كتاب هاي درسي
فصل هفتم مرحله اجراي برنامه درسي، سازماندهي مواد و فعاليت هاي يادگيري
انتخاب راهبردهاي ياددهي يادگيري (Teaching - learning strategies)
رابطه راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري با هدف و محتوا
سازماندهي مواد و محتويات درسي (فعاليت هاي يادگيري)
برنامه درسي خطي و برنامه درسي پيمانه اي
الف) برنامه درسي خطي
ب) برنامه درسي پيمانه اي
فصل هشتم مرحله ارزشيابي برنامه درسي
مفاهيم ارزشيابي
ارزش
خاستگاه ارزش ها
فلسفه ارزشيابي
تعريف ارزشيابي
كاركردهاي ارزشيابي
اصول اساسي در ارزشيابي برنامه درسي
فصل نهم آشنايي با برخي ديدگاه ها و مدل هاي برنامه ريزي درسي
انواع مدل هاي برنامه ريزي درسي
مدل بابيت
مدر چارترز
مراحل تهيه برنامه درسي از ديدگاه چارترز
مدل تايلر: چهار اصل اساسي
مدل تبا
مدل سيلور و الكساندر
مدل تصميم گيري هاكينز
مدل وين اشتين و فانتي ني
منابع