قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

بررسي تطبيقي حقيقت وحي در اسلام و مسيحيت

نویسنده: دانش اسماعيل

خلاصه کتاب

اسماعيل دانش سرو كار داشتن با پديده وحي اساسي ترين وجه تمايز پيامبران از ساي پيشوايان و مصلي اجتماعي است. اين پديده از آغاز پيداش و تشكيل جامعه انساني، از حضرت آدم عليه السلام نخستين پيامبر الهي كه پيام خداوند را به مردم زمانش مي رسانيد. براي بشريت مطرح بوده است تا زمان حضرت محمد صلي الله عليه و آله آخرين فرستاده خداوند كتاب حاضر به بررسي تطبيقي حقيقت وحي در اسلام و مسيحيت اشاره دارد.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160ديباچه
فصل اول معنا شناسي
معنا شناسي
تعريف واژگان كليدي
الف. اسلام
ب. مسيحيت
ج. تجربه ديني
د. مكاشفه
ه. وحي
وحي در لغت
وحي در اصطلاح
در اصطلاح كلام
وحي در اصطلاح علوم قرآني
در اصطلاح فلسفه
در اصطلاح عرفا
تحليل و ارزيابي
اقسام وحي در قرآن
1. درك غريزي
2. ايجاد سنت ها و نظام ها
3. اشاره
4. الهام روحاني به انسان
5. الهام روحاني به ملايك
6. وسوسه هاي شيطاني
7. رسالت و نبوت
8. وحي به معناي خبر
گونه هاي تكلم خداوند با پيامبر صلي الله عليه و آله
الف. تكلم مستقيم
ب. تكلم از وراي حجاب
ج. تكلم از طريق پيك
نحوه دريافت وحي پيامبر صلي الله عليه و آله
تفاوت وحي با الهام و وسوسه
مفسران و متكلمان اسلامي
عرفاي اسلامي
فلاسفه اسلامي
علوم قرآن
ويژگي هاي وحي نبوي
1. منشا الاهي داشتن و يا دروني بودن وحي
2. خطا ناپذيري وحي
الف. خطاناپذيري فرشتگان
ب. خطاناپذيري پيامبر صلي الله عليه و آله
1. عصمت پيامبران در مرحله دريافت
2. عصمت پيامبران در حفظ يافته ها
3. عصمت پيامبر در مرحله ابلاغ
3. نزول لفظ و معني
4. اعجاز وحي
يكم. دعوت به آوردن مثل قرآن و آيات وحي
دوم.دعوت به آوردن ده سوره
سوم. دعوت به آوردن يك سوره
5. استشعار
6. واسطه در وحي
7. غير ارادي بودن وحي
8. معلم داشتن
9. همسان نبودن وحي با فرهنگ زمانه نزول
10. دريافت حضوري وحي
جان كلام
فصل دوم حقيقت وحي در فلسفه و الاهيات غرب
ديباچه
وحي قبل از قرون وسطي
مفهوم شناسي وحي
وحي در عهد جديد
عيسي تجسم وحي و كلمه خدا
عينيت واسطه وحي با وحي
الوهيت عيسي منشا تجسم وحي
الوهيت و نظريه لوگوس
عيسي وحي منزل
عيسي تجلي كلمه در دنيا
دليل هاي تجسم وحي در عيسي
فيلسوفان و تجسم وحي در عيسي
وحي در قرون وسطي
متفكران دوره سنت
آگوستين قديس
جان اسكات
قديس آنسلم
توماس آكويناس
سرشت وحي در قرون وسطي
الف. تلقي گزاره اي
ب. نظريه زباني
پيامدهاي تلقي گزاره اي و زباني وحي
يك. تمايزات الاهيات طبيعي و الاهيات وحياني
دو. ايمان پذيراي گزاره هاي خطاناپذير
ج. ديدگاه غير زباني با تاريخ نجات بخشي
يكم. مكاشفه عام
1. مكاشفه خدا در تفسير تاريخي
2. مكاشفه خدا در وجدان انسان ها
دوم. مكاشفه خاص خدا
1. مكاشفه خدا براي رهايي
نتيجه
وحي در دوره نوين
انديشمندان نهضت اصلاحات ديني
مارتين لوتر
زوينگلي
الف. الاهيات نقلي
ب. الاهيات طبيعي و عقلي
ج. الاهيات عقلي با رويكرد اخلاقي
شلاير ماخر
وحي و تجربه ديني
سير تاريخي تجربه ديني
واژه شناسي تجربه ديني
تجربه
الف. تحول معنايي تجربه
يكم. تجربه كنشي
دوم. تجربه كنش پذيري
ب. منشا تحول
ب. ويژگي هاي تجربه كنش پذيري
1. دريافت زنده
2. احساس همدردي
3. استقلال از مفاهيم و استدلال هاي عقلي
4. غير قابل انتقال بودن تجربه
5. شخصي و خصوصي بودن
ديني بودن
سرشت تجربه ديني
نظريه احساس
نظريه ادراك حسي
نظريه مافوق طبيعي
انواع تجربه ديني
تجارب تفسيري
تجارب شبه حسي
تجارب وحياني
1. ناگهاني و كوتاه مدت بودن
2. دستيابي به معرفت جديد از غير طريق استدلال و تفكر
تجارب احياگر
تجارب مينوي
تجارت عرفاني
هسته مشترك تجربه هاي ديني
ويژگي هاي تجربه ديني
عوامل پيدايش تئوري تجربه ديني
ظهور مكتب رمانتيك
مخالفت با الاهيات طبيعي
زمينه علمي
زمينه فلسفي
زمينه ديني
وحي نتيجه بروز شخصيت دروني
خلاصه ديدگاه فريد و جدي دو چيز است
نتيجه
وحي در دوران معاصر
متفكران دوره معاصر
كارل بارت
توماس ميشل
كتاب مقدس
جي . ال . آستين
و. و. كواين
يك. مرحله منطقي
دوم. مرحله وجود
سه . مرحله معرفت شناختي
وحي اصلي شخص عيسي
مكاشفه مخصوص خدا
نتيجه
جان كلام
فصل سوم حقيقت وحي در فلسفه و الاهيات اسلامي
ديباچه
وحي از منظر فيلسوفان
فارابي
ابن سينا
تفاوت هاي ديدگاه فارابي و ابن سينا در مراتب و معاني عقل
صدر الدين شيرازي
اختلاف ديدگاه صدرا و ابن سينا در اتصال عقل فعال
نتيجه
وحي از نگاه متكلمان
الف. ديدگاه هاي زباني وحي
1. كلام حادث
2. كلام نفسي
3. كلام لفظي
4. توقف
5. وحي افعال گفتاري
يك. فعل گفتاري
دو. فعل ضمن گفتار
سه . فعل بعد گفتار
ب. ديدگاه هاي غير زباني وحي
1. تئوري وحي يا شعور مرموز
يك. عالمان متقدم
دو. عالمان متاخر
2. ديدگاه تجربه ديني
نتيجه
ج. وحي از نگاه عرفا و برخي
1. وحي كشف و شهود عرفاني
الف. كشف
ب. تجلي
د. وحي نتيجه نبوغ
ه. وحي از نگاه وحي
1. وحي درك ويژه
2. سرشت زباني وحي
جان كلام
فصل چهارم مقايسه وحي در اسلام و مسيحيت
ديباچه
وحي مسيحيت و اسلام قبل از قرون وسطي
الف. اشتراك ها
ب. اختلاف ها
اختلاف در معناي وحي
اختلاف در ماهيت وحي
جان كلام
اختلاف در وحي مكتوب
وحي هاي جعلي عهد جديد
وحي و قرآن پيرايه از تحريف
عيسي در قرآن
انكار الوهيت عيسي
عيسي پيامبر خدا
عيسي بنده خدا
عيسي كلمه الله
اختلاف در ويژگي وحي و انبيا
ويژگي وحي و انبيا مسيحي
ويژگي وحي و انبيا در اسلام
وحي مسيحيت در دوران قرون وسطي و اسلام
يك. نظريه گزاره اي و زباني وحي
اشتراك ها
اختلاف ها
دو. نظريه تاريخ نجات بخشي
اشتراك
اختلاف ها
نجات بخشي وحي مسيحي
نجات بخشي وحي در اسلام
وحي كامل مكاشفه ويژه
وحي در اسلام
وحي مسيحيت در دوره نوين و اسلام
اختلافات
يك. وحي و تجربه ديني
تغاير تجربه ديني با وحي
نظريه احساس
نظريه ما فوق طبيعي
نظريه ادراك حسي
دو. وحي نتيجه بروز شخصيت دروني
بررسي ديدگاه فريد و جدي
نتيجه
وحي مسيحيت در دوره معاصر و اسلام
اشتراك ها
اختلاف ها
نقد و بررسي ها
نقد و نظر پيرامون وحي در فلسفه و الاهيات اسلامي
الف. فيلسوفان مسلمان
نارسايي اين نظريه
الف. وراثت
ب. تربيت
ج. تلاش فردي
د. سبب نزول
ب. متكلمان
تفاوت هاي افعال گفتاري با ديدگاه هاي گزاره اي و تجزيه ديني
ج. وحي كشف و شهود عرفاني
نقد و بررسي
د. بررسي نظريه نبوغ
جان كلام
كتابنامه