قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

آن سوی مرزها یا جهان پس از مرگ

نویسنده: ناطقي محمد تقي

قیمت پشت جلد: 100000 ریال
قیمت برای شما: 90,000 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سرآغازنقش سازنده اعتقاد به رستاخيزبي اثر بودن ناله‌ي نزديكان در آستانه‌ي مرگ و جهان ديگربيش از رسيدن آخرين لحظه‌هاتصويري درد‌ناك از آخرين لحظاتعمل بر پايه‌ي عشق و عرفانچه پاداش پر شكوه و با عظمتيسخني ايمان بر انگيزحقيقت وجود انساننتيجه‌ي اعتقاد به معادانتظار پاداشوجود روح مجردعظمت انسان تنها به جاودانگي نيستستارگان با آن عظمت، جاويدان نيستندپرسش‌هاي «ژوهان فشته»ديد‌گاه ابن سينا درباره‌ي تجرّد روحديد‌گاه غزاليطبيعت روح و نفس از ديد‌گاه غزالياستنباط از آيات قرآن«اسپري تيسم» يا ارتباط با ارواحماده پرست‌ها چه مي‌گويند؟خواي مصنوعي يا «هيپنوتيسم»يك داستان بسيار جالبخلاصه ظريه طرفداران تجرّد روحپديده‌ي عجيب رؤيا يا دليل ديگري بر وجود روحخواي سيّد قطبخواب«لويي پريه»در خواب نقش رستم را مي‌بيند«هاروي» و خواب گردش خونكي و چه زماني قيامت پديدار مي‌گردد؟واژه‌ي معاد در لغت و اصطلاحكي و چه زماني؟ظهور صحنه‌ي قيامتلحظه‌ي حضور فرشته‌‌ي مرگفرشته‌ي مرگدو گروه در قيامتتفاوت حال انسان‌ها به هنگام جان دادنمؤمن چگونه جان مي‌دهد؟كلام اميرالمؤمنان راجع به مرگوصف مرگ از زبان امام زين العابدينتعريف مرگ از زبان امام كاظموصف مرگ مؤمن از زبان امام هاديقرآن و كساني كه از مرگ وحشت دارندمژده‌ي قرآن به مؤمناناوّلين گام به سوي جهان اخرتنخستين گامقرآن و شرح سكرات موتيك اتفاق غير منتظره و مهماتفاق مهم ديگرپرسشي جالب از امام صادقوحشت و شادياعمالي كه عبور از اين منزل را آسان مي‌كندپوشاندن و حمايت از نيازمندانروزه‌ي ماه رجبراز سختي جدايي روح و بدنپوشاندن و حمايت از نيازمندانروزه‌ي ماه رجبراز سختي جدايي روح و بدنقرآن و هراس انگيزي سكرات موتنارضايتي مادر خطرناك استداستان عبرت انگيز فضيل و شاگردشهرگز شراب‌نخورعاقبت كسي كه زكات ندهدآنچه خوشايند نيستسه منش مهم و دلخواهزيانكارترين مردمآيا مرگ پايان زندگي است؟ياد مرگ انسان را از غرور و غفلت حفظ مي‌كندچهره‌ي دنيا در نگاه امام علياز بي‌وفايي دنيا همين بس كهسخن سعدي در بي‌وفايي دنيابسان آب براي كام تشنهدوّمين ايستگاه به سوي جهان ديگردوّمين ايستگاه به سوي جهان ديگرويژگي‌هاي جايگاه برزخي براي مجرمانبراي چنين جايي آماده شويدزندگي در خانه‌ي برزخيفشار قبر«سعد بن معاذ»دلايل وجود عذاب و رحمت در قبرسرانجام پرسش و پاسخ در خانه‌ي قبرچهره‌اي از فرشتگان مقرّبشيعه نيست كسي كه سه چيز را منكر شوددر حسّاس‌ترين لحظه با سه دسته سخن مي‌گويداعمال انسان صاحبش را در قبر همراهي مي‌كندرسول خدا و جريان دفن مادر علي عليه‌‌السلامعوامل و اسباب فضار قبرموجبات گرفتاري در عالم قبر3-1. سخن چيني و غيبت ديگران4. انكار امام معصوم5. ترساندن ديگران6. تحقير ضعفا و فقرا7. نپرداختن حقوق شرعي اموال8. گناه تمهت و افترا9. تجاوز به زميت همسايه10. دشمني با اهل بيت11. گناه بزرگ همجنس‌گرايي12. اختلا افروزي و فتنه‌گري13. نگاه به نامحرم14. ميگساري و بدمستيجرياني تلخ امّا آموزندهخدا در قيامت به جهار دسته نظر لطف ندارديك نتيجه‌گير كوتاهراز زندگي راحت در عالم برزخآسايش و راحتي در عالم برزخ1. ركوع سالم در نماز2. رفع نياز مؤمن3. نماز شب4. تلاوت شايسته‌ي قرآن و عمل به آن5. اثر دعا براي ميّت در كنار قبر او6. اثر زمان مرگ براي ميّت7. زندگي در سه جهانهشدار از عالم برزخارواح در خانه‌ي برزختفاوت انسان با حخيوان در هنگامه‌ي مرگدريچه‌ي اميد براي عالم برزخداستاني تكان دهنده از يك مادرآگاهي از لحظه‌ي فرا رسيدن رستاخيزدانش و آگاهي به زمان قيامتگفت و گوي عيسي با جبرئيلسؤال فاطمه عليها‌السلام درباره‌ي قيامتهراس روز قيامت و ولايت علي عليه السلامحسنه چيست؟قرآن و «فزع» قيامتتأثير يك حرف از قرآنتلاوت قرآن گوشت و خون را از آتش حفظ مي‌كندمقام شفاعت و تلاوت قرآنقرآن و هم نشيني با پيامبراننگاهي به ابعاد ژرف و ويژگي‌هاي قرآنويژگي‌هاي كتاب‌‌هاي آسمانيدلجويي از دل شكسته‌هاپرده پوشي از اسرار و عيوب ديگرانزيارت پيشوايان معصومسه مرحله‌ي حساس و وحشتناكترسيمي از چهره‌ي قيامت در كلام امام عليكدامين چشمن در قيامت گريان نيست؟جايگاه علما شيعه در قيامتبحث‌‌هاي اخلاقي و تربيتي براي آباداني سراي آخرتدر راه آبادي سراي آخرت1. حقوق همسايه2. روابط ناسالم3. سه گناه بزرگ و عذاب آور ديگرپرتوي از ويژگي‌هاي روز قيامتيادي از روز رستاخيز1. در قيامت اجازه عذر‌خواهي ندارندچه چيز شما را گرفتار آتش جهنّم كرد؟درخواست اهل جهنّم از بارگاه خدامگر به شما فرصت كافي نداديم؟فرياد اهل جهنمچون از حقّ فاصله گرفتندما، درست نينديشيديم!ترديد در حقيقتاهل جهنم با خود سخن مي‌گويندمحرومان را ياد نبريدسرافگندگي مجرمانمجرمان و كتاب اعمالدر قيامت جايگزين پذيرفته نمي‌شوددرخواست اهل جهنم از بهشتيانگروه‌هاي گوناگون مردم در روز رستاخيزچهار سوره پيامبر را پير كردبهره‌هاي مفسرّانمردم چه وضعي خواهند داشت؟چرا «اصحاب يمين»؟اصحاب مشئمهگروه ممتازامتياز ياران پيش از پيروزييك استفاده‌ي معنوينگاه به چند آيه‌ي گذشتهنتيجه‌ي رفتارها و كردارهازبان شكر و سپاسعلي عليه‌السلام و شيعيان واقعي اوپاداش اصحاب «يمين»كيفر اصحاب شمالدليل اساسي بدبختي «اصحاب شمال»تحليلي از مفسرّان در مورد «حِنث عظيم»انحرافات اهل جهنم در دنياشرحي جذّاب و درس آموز در مورد قيامتچهره‌ي صاحبان پروا و انديشهوضعيت لخ شقاوتمندان در قيامتسخن خدا با بندگان شايسته كردارسخن خدا با بندگان شايسته كرداراسلام و دعوت به مسابقه‌اي بي‌نظيرايستگاه رسيدگي به اعمالموضوع حسابرسيحسّاس‌ترين ايستگاهمفلس كيست؟انسان‌هاي محاسبه خواهند شدچگونگي سنجش اعمال در قيامتچگونگي سنجش اعمال در قيامتاهل بيت پيامبر، ميزان هستندميزان، رضايت خداوند استاعمالي كه در سنگيني ميزان مؤثّرندفضيلت صلوات بر محمّد و آل او1. باز شدن گره‌هاي كور دنيا و آخرت2. عافيت مي‌آورد3. عذاب آتش را دور مي‌كند4. باعث شفاعت است5. پاداش شهيدچهار دسته در لواي مهر و رحمت خداذكرهاي مخصوصشهادت به واحدانيت خدا و رسالت رسول اكرمعاملي ديگر در سنگيني ميزانشكوفه‌هيا اخلاق در قرآنحُسن خُلق چيست؟اخلاق زيباي«كاشف الغطا»اخلاق زيباي «خواجه نصيرالدين طوسي»«مالك اشتر» و اخلاق اوامام كاظم و گشاده رويينخستين پرونده‌ي روز حسابروز دشوار حساببيست و چهار خزانه‌ي عمر در قيامتدفتر محاسبه‌ در دادگاه قيامتدادگاه قيامتآيا در سنجش اعمال، برابري حاكم است؟كدام عمل در تخفيف سنجش اثر گذار است؟آنان كه بدون حسابرسي به جهنم مي‌روندمشركين هم حساب و كتابي ندارندنگراني بدهكاران بد حساب در قيامت بگروهي كه بايد با سختي حساب پس دهندكساني كه بدون حساب وارد بهشت مي‌شوندامتياز نخستامتياز دوّمسوّمين امتيازويژگي‌هاي بهشتيان در قرآن و رواياتوصف و ويژگي‌هاي اهل بهشت1. ايمان راستين2. تسليم حكم خدا بودن3. خدا ترسي و پروا4. اطاعت خدا وپيامبر5. صداقت و راستي6. احسان و نيكوكاري7. خضوع و خشوع در برابر خدا8. صبر و شكيبايي9. هجرت و شهادت10. از خدا ترسيدن و دل در گرو او داشتن11. سبقت در ايمان و كار نيك12. نماز شب و ثواب و پاداش غير قاب شمارش آن13. رهروي واقعي از اهل بيت14. جهاد و شهادت15. ترجيح دادن فرمان خدا بر هوي نفس16. اخلاص در عمل و نيت17. تولّي و تبري18. ده وسيله‌ي رسيدن به بهشت19. چهار وسيله رسيدن به بهشت و سعادت ابدي20. فراهم كردن وسيله‌ي ازدواج دو جوان21. پاداش پر شكوه ساختن مسجد22. اذان گفتن خالصانه23. عمل شايسته و پسنديده24. تلاوت شايسته‌ي قرآن و عمل به آنچكيده بحث‌هاپتوي از ويژگي‌هاي بهشتاوصاف بهشت1. عظمت و وسعت بهشت2. بهشت‌هاي متعدد و مختلف3. ويژگي‌هاي ديگر بهشت4. نعمت بهشت و دوام آنها5. درجات متنوع بهشت6. خوردن و آشاميدن اهل بهشتسؤال گوناگون رستاخيزگواهان گوناگون رستاخيزگواهان روز قيامتنخستين شاهر هر امّتگروه دوّم از گواهان قيامتگروه سوّم از گواهان رستاخيزگروه چهارم ز گواهان قيامتگروه پنجم از گواهان قيامتگروه ششم از گواهان قيامتگروه هفتم از شاهدان قيامتشفاعت در نگاه قرآن و اهل بيتموضع شفاعتامّا شفاعت ديگر چه طور؟چه كساني شفاعت مي‌كنند؟مراحل حسّاس شفاعتمنكر شفاعتمقام محمود چيست؟شفاعت به دشمنان علي عليه‌السلام نمي‌رسدفرجام منكران شفاعتشيعيان با شفاعت به بهشت مي‌روندشفاعت علما و دانشمندانپيامبر و شفاعت چهار گروهشيعه‌ي واقعي كيست؟اوصاف شيعه‌ي واقعيدوازده ويژگي شيعه‌ي واقعيبايد مايه زينت و زيور بودپل صراط چيست؟‌تعريف پل صراطكمين‌گاه‌هاي پل صراطپل صراط در نگاه امام علي عليه‌السلامولايت علي عليه السلام و عبور از پل صراطزنده شدن مردگان از ديد‌گاه قرآنزنده شدن مردگان1. با جشمي همانند جسم دنيوي2. با همين جسم و جانداستاني عبرت انگيز عزير پيامبريك تجربه‌ي قرآني ديگر در احياي مردگانمردگان را به اذان خدا زنده مي‌كنمكزارش از زنده شدن مردگان در آستانه‌ي رستاخيزتشبيه ديگري از چگونگي زنده شدن مردگانپشيماني و تأسف بي‌فايدهچرا بار ديگر ناممكن باشد؟در مورد زنده شدن مردگان بينديشيد«ابيّ بن خلف»‌ و استخوان مردهداستنان حيرت انگيز «عديّ بن ربيعه»داستان اصحاب كهفمعاد جسمانيروايات و معا جسمانيسخن حكيمانه امام علي عليه‌السلاماين‌گونه از دل زمين برانگيخته مي‌شوندحبط اعمال و موجبات آنتباه شدن اعمال1. بلاي كفر و انكرا حق2. وباي شرك3. نا خالصي و ناراستي4. ارتداد، يا بريدن از دين5. بلاي كفر و بكشتار عدالت خواهان6. بلاي نفاق و دورويي7. انكار نشانه‌هاي خدا و روز قيامت8. حق ناشناسي و روحيه‌ي تجاوز‌كاري9. پافشاري در شرك و ظلم10. گستاخي و بلند كردن صدا در برابر پيامبرشأن نزول درس آموزنگاهي بر آنچه گذشت11. منّت و آزار پس از نيكي12. بلاي ريا كاري و تظاهررستاخيز و موضوع زيمانموضوع زمان در قيامتموعظه‌هاي تكان دهندهموعظه‌هاي پيامبر رحمتتوشه‌ي ضروري براي سفر آخرتگفت و گوي علي عليه‌السلام با مردگانامام صادق و يكي از ماديگرايانپس از دفن پسرعبور «عمر بن عبدالعزير» از گورستانامام علي و «نوف بكالي»بهره‌گيري از فرصت‌هاي زندگيفرصت‌ها را در يابيمقلب سليم كدام است؟قلب سليممناجات امام سجّادخيانت دنيا در محشر نمايان مي‌گرددپيام‌ها و نكته‌هاكيفر دو جنبه دارداما كيفر آن جهامپيامبر و شب تماشايي معراجنام‌هاي قيامت در قرآننام‌هاي روز رستاخيزيوم التغابنيوم التّلاقيوم الحسرةيوم الفصليوم التناد

موارد بیشتر arrow down icon