قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

وحی و افعال گفتاری (نظریه وحی گفتاری)

نویسنده: قائمي نيا عليرضا

خلاصه کتاب

خداوند هزار و چهارصد سال پيش با آخرين پيامبرش سخن گفت. اين سخن گفتن خدا با بشر ف همان پديده اي است كه وحي نام دارد. سرشت وحي شعله اي است كه بسياري از انديشمندان را به تكاپو واداشته است. در اين كتاب با استفاده از نظرية افعال گفتار در فلسفه زبان، تحليلي نوين از سرشت وحي اسلامي ارائه شده است. ادعاي اصلي نظريه وحي گفتاري اين است كه خدا افعالي گفتاري براي پيامبر انجام داده است. نويسنده بعد از تشريح ديدگاه هاي موجود در مورد سرشت وحي ف به اراء برخي انديشمندان مسلمان پرداخته است و آنها را بر پايه ديدگاه افعال گفتاري ارزيابي گرده سپس نظر برخي از روشنفكران مبني بر تجربه ديني بودن وحي را مورد انتقاد قرار داده است. همچنين نگارنده هر منوتيك تمون ديني متناسب با اين ديدگاه را پيش كشيده و تبيين و تفسيري جديد از خاتميت را مايه بحث قرار داده است.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدّمه
گفتار اول: وحي تجربه ديني نيست
1. ديد‌گاه گزاره‌اي
وحي گزاره‌اي، فعل حاكي از توفيق
اركان وحي گزاره‌اي
2. ديد‌گاه تجربه ديني
الف) تحوّل معنايي واژه «تجربه»
ب) تجربه ديني، مواجهه همراه با انفعال و كنش پذيري
ج) تفسير تجربه چيست؟
اركان وحي تجربي
عقل و عوامل پيدايش برداشت تجربي از وحي
وحي شيوه زندگي است
ردولف اتو و تجارت پيامبران
3. ديد‌گاه افعال گفتاري
آستين و نظريه افعال گفتاري
دو ادعاي ديد‌گاه افعال گفتاري
اركان وحي گفتاري
تفاوت‌ ديد‌گاه افعال گفتاري با دو ديد‌گاه ديگر
يك) تفاوت در استقلال از زبان
دو) تفاوت در اركان وحي
ولتر ستورف و ديد‌گاه افعال گفتاري
دو نكته درباره ديد‌گاه ولترستورف
خلاصه و مرور
گفتار دوم: تجربه وحياني و تجربه عرفاني
پيشينه مسأله در ميان عرفاي اسلام
نظر اقبال
نگاهي به مباحث معاصر
تجارت مينوي و عرفاني
نگاهي كلي‌تر به مسأله
نظريات قاتل به وحدت
نظريات قايل به اختلاف و تغابر
1) نظريات قابل به تغاير ذاتي
2) نظريات قابل به تغاير تشكيكي
گفتار سوم: سرشت وحي از ديد‌گاه چهار متفكر مسلمان
1) فارابي
2) ابن سينا
وحي عقلي و قوه مخيّله
3) ديد‌گاه غزّالي در باب وحي
4) ديد‌گاه ابن خلدون
گفتار چهارم: وحي اسلامي؛ گامي فراتز از وحي گزاره‌اي
اشاعره و معناي كلام الهي
ديد‌گاه قرآن درباره وحي
انزال و تنزل وحي
واسطه در وحي
عصمت گفتاري
1) ديد‌گاه تجربه ديني
2) ديد‌گاه گزاره‌اي
3) ديد‌گاه افعال گفتاري
بحثي قرآني در عصمت گفتاري
گفتار پنجم: بسط ناپذيري و تجربه نبوي
1. گوهي پيامبري چيست؟
2. تقرير خام ديد‌گاه تجربه ديني
3. تكامل تجربه پيامبري
معناي تكامل تجربه پيامبر
تبعيت وحي از پيامبر!
چرا مدل كانتي
نقد رابطه ديالوگي
اسلام به عنوان يك حركت تاريخي مجسّم
تاريخي بودن متن قرآن
تبيين ساختار سياسي اسلام
دين تجربه دروني و بيروني پيامبر
مجال براي تجربه ديني باز است
پايان سخن
گفتار ششم: بحث خاتميت در كلام جديد(1)
نظر اقبال و نقد شهيد مطهري
1. توجيه
2. تبيين
3. تفسير
نظر اقبال در باب خاتمين
نقد شهيد مطهري بر اقبال
1) نفي نياز به وحي
2) امكان نداشتن تجارت دروني و عرفاني
3) تبيين نادرست از سرشت وحي
4) جانشين ساختن علم به جاي ايمان
بحث خاتميت در كلام جديد(2)
بررسي نظر اقبال و شهيد مطهري
نظر استاد مطهري در باب خاتميت
اركان ديگر خاتميت از نظر شهيد مطهري و اقبال
نقد سروش بر شهيد مطهري
: بحث خاتميت در كلام جديد(3)
خاتميت و تفسير هرمنوتيكي
خرد وحياني
تملك و تصاحب نص
تصاحب متون روايي
ثابت و متغير متن
اجتهاد به عنوان حالت خاص از تصاحب متن
نقش عالمان در دين خاتم
پايان سخن
گفتار هفتم: هرمنوتيك وحي (1)
نظريه وحي گفتاري و هرمنوتيك متون ديني: تعيّن معنا
هرمنوتيك وحي (2)
فهم و تصميم‌ پذير
دو فهم و ايمان در هرمنوتيك افعال گفتاري
قصد گرايي و هرمنوتيك افعال گفتاري
منابع و مآخذ فارسي
منابع و مآخذ لاتين
فهرست اعلام

موارد بیشتر arrow down icon