قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

گفتمان صهیونیستی (پژوهشی نظری و مقایسه ای)

نویسنده: مسيري عبدالوهاب محمد مترجم: حسيني فاضل سيد مرتضي

خلاصه کتاب

بنا به قول نويسنده محترم اني كتاب تلاش مي كند روش را براي تجزيه و تحليل اصلاحات صهيونيستي ارائه نمايد و در كنار آن به عنوان مثال به برخي اصطلاحات اساسي نيز پرداخته شود. اين كتاب در دوازده فصل نگاشته شده است: گفتمان علمي و تفسيري، اصطلاحات عربي صهيونيستي، گفتمان نيرنگ آميز صهيونيستي، رمز گشايي از گفتمان نيرنگ آميزصهيونيسم، قوميت يهود و ديگر اوهام، وحدت و هويت يهودي، ملت يهودي يا گروه هاي يهودي، تاريخ يهودي يا تاريخ هاي گروه هاي يهود، اصطلاحات يهود و يهوديت ستيزي، شكست انحصار صهيونيستي در حوزه اصطلاح سازي، باز نايستادن روند جعل اصطلاحات صهيونيستي.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

پيشگفتار
مقدمه
فصل اول: گفتمان عملي و گفتمان تفسيري
برخي از انواع گفتمان عملي تبليغي(تبليغاتي)
1. گفتمان دسيسه‌اي
2. گفتمان شبه ديني
3. گفتمان تبليغاتي(رسانه‌اي)
4. گفتمان حقوقي
5. گفتمان اخلاقي
6. گفتمان عمل‌گرا (پراگماتيسمي )
7. گفتمان آرزوگر
گفتمان تفسيري
1. گفتمان روان‌شناسانه
2. گفتمان متن‌گرا
3. گفتمان عيني‌گراي دريافت كننده
تفسير‌گرايي
فصل دوم: اصطلاحات غربي صهيونيستي
واژه شناسي اصطلاحات غربي صهيونيستي
گرايش‌هاي معنايي پنهان در اطصطلاحات
برخ ويژگي‌هاي اصطلاحات غربي- صهيونيستي
عادي‌سازي اصطلاحات
مصاديق عادي‌سازي
فصل سوم: گفتمان نيرنگ‌آميز صهيونيستي
ويژگيهاي گفتمان نيرنگ آميز صهيونيسم
1. پنهان كردن اصطلاحات و مفاهيم نهفته در پس آنها
2. تلاش براي ناديده گرفتن يا تحريف ريشه‌هاي تاريخ اصطلاحات
3. غلبه عنصر مكان بر زمان
4. نگاه به پديده‌هاي صهيونيستي تنها از درون
5. استفاده از اصطلاحات به ظاهر بي‌گرايش، اما در واقع محو كننده تاريخ واقعيت اعراب
6. استفاده از اصلاحات ديني يهود در سياق‌هاي تاريخي و زماني
7. محو اعراب يا به كارگيري اصلاحي خاص با هدف محو آنان
8. در هم آميختن اصطلاحات ديني يهود در سياق‌هاي تارخي و زماني
9. به كار‌گيري نامهايي كه بر اشياء ‌گوناگون دلالت دارند
10. به كار‌گيري نامهاي متعدد دلالت كننده بر يك مصداق بر مصاديق متعدد با حوزه دلالتي مشترك و گسترده ميان آنها
11. به ‌كار گيري اصطلاحاتي با دو معنا لفظي و آشكار و معنايي ناپيدا
12. به ‌كارگيري اصطلاحاتي كه بيانگر معناي پايين‌تر از حداقل صهيونيستي ‌اند اما به آن دلالت دارند
13. رها كردن عرصه‌هاي خالي ميان عناصر مختلف و ارتباط ندادن مقدمه‌هاي با نتايج گفتمان
14. نوسان عمدي و مستمر ميان سطح تعميم و تجريد و پايين‌ترين سطوح تخصيص
15. شمايل سازي برخي اصطلاحات و عبارات
16. رواج برخي تصوير‌ها كه واقعيت را انحصاري مي‌كند
17. تغيير دستاويز‌ها و گونه‌گون سازي آنها متناسب با تغيير مخاطب
موضوع اصلي تبليغات صهيونيستي
فصل چهارم: رمز‌گشايي از گفتمان نيرنگ آميز صهيونيسم
برخي گامهاي مشخص شده براي رمز‌گشايي از گفتمان صهيونيسم
1. باز‌گرداندن اعتماد به نفس
2. پرهيز از پذيرش صيغه‌هاي لفظي رايج و پيش ساخته
3. كنار زده دوتايي‌هاي متضاد
4. اصطلاح با مفهوم نهفته در آن مساوي نيست
5. تبيين مباني اصطلاحات
6. درك بعد شهرك‌نشيني
7. جستجوي متون صهيونيستي كه چهره واقعي صهيونيسم را فاش مي‌سازد
8. استناد به واقعيت صهيونيستي
9. واژگان صهيونيستي همان اصطلاحات
10. دوري گزيني از مقوله‌هاي تحليلي كه ريشه توراني و انجيلي دارند
11. تأكيد بر بعد تاريخي و نسبي پديده‌هاي يهودي و صهيونيستي
12. معنا كاوي متن
13. توليد اصطلاحات
14. برخي از ويژگيهاي اصطلاحات جديد
15. مشكل ترجمه اصطلاح
16. تعيين سطح تعميم و تخصيص
17. ريز كردن برخي اصطلاحات رايج
18. ارائه تعريف براساس حوزه دلالتي اصطلاحات
19. مجاز، ابزاري تحليلي
20. فعال كردن فرهنگ نامه عربي
تجزيه و تركيب برخي اصطلاحات صهيونيستي
1. سرزمين بدون ملت براي ملت بدون سرزمين
2. ماسادا
3. معابد يهود
4. تخزيب هيكل
6. صهيونيسم سوسياليستي
تجزيه و تركيب متون صهيونيستي
اهداف صهيونيسم
فصل پنجم: صهيونيسم،‌در هم آميختگي دلالتي و مسأله داري تعريف
درهم آميختگي مداول‌ها
طرح جامع و اساسي صهيونيستي يهودي شده
برخي اصطلاحات منشعب از طرح صهيونيستي
فصل ششم: قوميت يهود و ديگر اوهام
توهم تبعيد و بازگشت
1. تبعيد‌گاه و بازگشت
2. جمع‌آوري تبعيد‌شدگان
3. تعجيل در پايان (حيكات‌ها كنس) صهيونيسم سازي يهود
4. دياسپوراي اسرائيلي
5. دياسپوراي دائمي
6. دياسپوراي الكترونيكي
7. انتشار اعضاي گروههاي يهودي
قوميت يهودي
1. قوميت يهودي
2. وطن قومي يهود
3. حكومت يهودي
4. صهيونيسم جهاني
فصل هفتم: وحدت و هويت يهودي
وحدت يهوديت و برخي اصطلاحات ديگر
1. وحدت يهود
2. طبيعت يهود
3. استقلال يهود
4. اخلاقيات يهود
5. نژاد يهود
6. پاكي نژاد يهود
خصوصيت يهودي و برخي اصطلاحات ديگر
1. خصوصيت يهودي
2. انزواي يهود
3. پيوستن(اقدام)
4. وفاداري دو‌گانه يهودي
فصل هشتم: ملت يهودي يا گروههاي يهودي؟
1. يهوديان به عنوان مجموعه‌اي منسجم
2. ملت يهود
3. ملت
4. دو ملت
5. گروههاي يهودي
هويت يا هويت‌هاي يهودي؟
1. شخصيت يا هويت ديني؟
2. هويت يهودي به عنوان تركيب تراكمي زمين شناختي
3. عقيده يا عقايد يهودي؟
فصل نهم: تاريخ يهود يا تاريخ گروههاي يهودي
مسأله تاريخ يهود
1. تاريخ يهود
2. انتفاضه شميلنيكي
3. گذشته و آينده يهود
4. سرنوشت يهود(وحدت و تداخل)
5. استمرار يهود
6. حقوق تاريخي
7. تنازل تاريخي
8. پيشنهاد‌ي‌هاي سخاوتمندانه
9. انكار تاريخ عربي
فصل دهم: اصطلاحات يهود و يهوديت ستيزي
اصطلاحات صهيونيستي و نژاد پرستانه توصيف كننده برخي پديده هاي يهودي
1. يهود ستيزي
2. اخراج يهود
3. تهمت خون
4. دسيسه‌ بزرگ يا جهاني يهود
دشمني اعراب با يهود و يهوديت
فصل يازدهم: شكستن انحصار صهيونيستي در حوزه اصلاح سازي
صهيونيسم و ناريسم
1. نابود‌سازي يهوديان اروپا به دست ناريسم
2. شش ميليون يهودي
3. اعراب مسلمانان و نابود سازي يهوديان اروپا به دست نازي‌ها
جمل اصطلاحات جديد
1. فلسطين المحنلة(فلسطين اشغالي)
2.المجتمع الصهيوني(اجتماع صهيونيستي)
3. الكيان الصهيوني(رژيم صهيونيستي )
4. المشروع الصهيوني(طرح صهيونيستي)
5. فلسطين المحتلة عام 1948(فلسطين اشغالي سال 1648)
6. الانتفاضه(انتفاضه)‌
7. صهيونيتان(دو صهيونيسم)
8. صهيونية المرتزفة(صهونيسم مزدور)
اصطلاحات مربوط به گفتگو و صلح
1. التطبيع(عادي سازي)
2. الاعتدال و التطرف(ميانه روي و افراط )
3. الحوار و الحوار النقدي و الحوار المسلح(گفتگو، گفتگوي انتقادي و گفتگوي مسلحانه)
4. السلام الشامل الدائم(صلح فراگير و هميشگي)
5. نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية(زدودن صبغة صهيونيستي از حكومت صهيونيستي)
6. حق بازگشت فلسطين
فصل دوازدهم: باز نايستادن روند جعل اصطلاحات صهيونيستي
تروريسم و اصطلاحات منشعب از آن
1. تروريسم
2. تشكيلات خود‌گردان
3. آشوب گري و خشنوت
4و5. متوقف كردن خشونت و خويشتن‌داري
6. روند صلح
7. كاشتن نفرت
8. «چرا اعراب از ما بيزازند؟»
9. مانع رواني
10. انتحاري
11. متعصب‌ها
سرزمين و شهرك‌نشيني
1. ارتس يسرائيل
2. يهودا و سامره
3. سرزمين و منطقه
4. توسعه طلبي صهيونيستي
5. از نيل تا فرات
6. آزاد‌سازي و يك دست سازي قدس
7. اعلام استقلال اسرائيل
8. آفرينش حقايق جديد(ايجاد حقايق در مورد سرزمين )
9. نفوذ
10. مخاصمه
11. چرخ خشونت
12. رشد طبيعي
13. شهرك‌هاي غير قانوني
14. مناطق يهودي نشين
15. غير نظاميان اسرائيلي
16. اعاده نشر القوات(انتشار دوباره نيروها)
17. اراضي مورد نزاع
امنيت اسرائيل
1. امنيت اسرائيل
2. مرزهاي تاريخي و مقدس
3. مرزهاي امن
4. بيم جمعيت شناختي
5. كشتار بازدارنده با كشتار هدف
6. مرد صلح
7. ارتش دفاع اسرائيل
بحران صهيونيستي و اصطلاحات صهيونيستي
1. صهيونيسم نو
2. صهيونيسم خط سبز
3. صهيونيسم دمرگرافي(جمعيت شناختي) يا جامع شناسي
4. صهيونيسم انساني يا صهيونيسم حداقلي
5. صهيونيسم حداكثري
6. صهيونيسم وحشي
7. صهيونيسم مشبحاني
8. صهيونيسم اراضي
9. صهيونيسم توسعه طلب
10. صهيونيسم فوري(ضرب الاجلي)
11. صهيونيسم جسماني
12. صهيونيسم لوكس(ياءفن كوپلي)
13. صهيونيسم ماكوبي
صهيونيسم اقتصادي يا مالي و انواع آن

موارد بیشتر arrow down icon