ادبیات فارسی ادیان و مذاهب اصول دین و اعتقادات اهل بیت (ع) سبک زندگی قرآن کودک و نوجوان علوم و فنون حوزه علمیه احادیث | ادعیه | زیارت


خلاصه کتاب

برخي معتقدند دانش و آگاهي درباره رفتار مطلوب سلوك پسنديده را نيز در فرد موجب مي گردد جمعي عامل اراده و حائز اهميت داشته عده اي فرد را در درجه نخست لذت طلب مي پندارند، و برخي ديگر اناسن را ذاتاً نيكوسرشت و تعدادي نيز او را زشت طينت قلمداد مي كنند. به عقيده جمعي رفتار انساني ذاتي و از ديدگاه گروهي مكتسب از محيط است و گروهي رفتار فردي را تنها يك وسليه و جمعي آن را يك هدف مستقل و معتبر بشري مي دانند. دسته اي عوامل ناخودآگاه را نيز چون متغيرهايي خود آگاه در ساخت سلوك انسان مي بينند و سرانجام جمعي معتقدند كه انسان خود به خود به سوي نوعي تعادل و توازن پيش مي رود.


این کتاب فعلا موجود نیست . برای سفارش این کتاب با شماره های 09907632009 - 02537743160 تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم.
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه
فصل اول: كليات
1. تعريف سازمان و رفتار سازماني
2. فايده دانش رفتار سازماني
3. رابطه فرد و جامعه
4. روح جمعي و تأثير آن بر افراد
5. شبكه روابط اجتماعي
1-5. گروه
2-5. ويژگيهاي عام گروه
3-5. تأثيرات متقابل عضو و گروه
4-5. پيروي از مقررات گروه
5-5. يگانگي در گروه
6-5. گروهها مرجع
7-5. گروه رسمي
8-5. گروه غير رسمي
9-5. سودمنديها و دشواريهاي احتمالي گروه‌ها و سازمانهاي غير رسمي
6. نتايج علوم رفتاري حول رفتار سازماني
1-6. روان شناسي
2-6. جامعه شناسي
3-6. روان شناسي اجتماعي
4-6. مردم شناسي
5-6. علوم سياسي
7. بررسي رفتار سازماني
فصل دوم: فرد
1. مباني رفتار فردي
2. ادراك و تصميم‌گيري فردي
3. نقش ادارك و تصميم‌گيري فردي در رفتار سازماني
4. ارزشها، نگرشها و رضايت شغلي
1-4. ارزشها
2-4. نگرشها
3-4. عوامل مؤثر در رضايت شغلي
5. شخصيت
1-5. تعريف شخصيت
2-5. رشد
3-5. ويژگيهاي شخصيتي
4-5. تأثير ويژگيهاي شخصيتي بر رفتار‌ سازماني
6. فشار رواني
1-6. نشانه‌هاي فشار رواني
2-6. عوامل فشار رواني
3-6. پي‌آمد‌هاي فشار رواني
4-6. راههاي مقابله با فشار رواني
فصل سوم: ادراك گروهي
1. ادارك گروهي يا اجتماعي
1-1. تفاوت‌ مقام اثبات و مقام ثبوت
2. چگونگي فرهنگ و معتقدات اجتماعي
3. عوامل تحريف ادارك
1-3. جلوگيري از تضاد ميان گروهها
4. تغيير قالب ادراكي
فصل چهارم: سازمان
1. مباني ساختار سازماني
1-1. تقسيم كار
2-1. گروه‌بندي كار‌ها
3-1. زنجيره‌ فرماندهي
4-1. حوزه كنترل
5-1. تمركز و عدم تمركز
6-1. رسميت
2. بافت و تركيب طراحي سازماني
1-2. بافت و تركيب سازماني
2-2. ويژگيهاي عملياتي
3-2. طرح سازماني انعطاف‌پذير
4-2. چگونگي طراحي طرح سازماني
3. تكنولوژي، طراحي و شغل و تنش‌كاري
1-3. تكنولوژي
2-3. طراحي شغل
4. منابع انساني
1-4. روش‌هاي گزينش
2-4. برنامه‌هاي آموزشي
3-4. ارزيابي عملكرد
4-4. سيستم پاداش
5. فرهنگ سازماني
فصل پنجم: اختيار و مسئوليت
1. تعريف اختيار
1-1. شرايط پذيرش دستور از سري مرئوسين
2. تفويض اختيار
3. رابطه اختيار، مسئوليت و نظارت
1-3. ازدياد علاقه به انجام وظيفه
فصل ششم: كاركرد مديريت در رفتار سازمان
1. برنامه‌ريزي
1-1. تعريف
2-1. مراحل برنامه ريزي
2. هماهنگي
1-2. تعريف
2-2. چگونگي تداوم هماهنگي
3-2. ابزار‌هاي هماهنگي
3. هدايت و رهبري
1-3. تئوريهاي رهبري
2-3. ويژگيهاي رهبري
4. مديريت نيروي انساني
1-4. جذب و گزينش
2-4. آموزش و بهسازي
3-4. نگهداري
4-4. به كار گماري
5. تصميم‌گيري و مشورت
1-5. تدابير لازم در تصميم گيري
2-5. عناصر مهم اتخاذ تصميم
3-5. افات تصميم‌گيري
6. ارتباطات
1-6. تعريف
2-6. دلايل ضرورت تقويت ارتباطات
3-6. اطلاعات پسگير
4-6. ارتباط مؤثر
5-6. مهارتهاي ارتباطي
6-6. وسعت مدار ارتباطات
7-6. بهبود ارتباطات سازمان
8-6. صور ارتباط متخصصات با مديران اجرايي
9-6. شيوه‌هاي بهبود روابط متخصصان و مديران
10-6. عوامل بهبود روابط صف و ستاد
7. نظارت و كنترل
1-7. شرايط تحقق نظام ارتباطات
2-7. حد مطلوب حبطله نظارت
3-7. محدود سازي جنبه‌هاي نامطلوب نظارت
4-7. معيار‌هاي نظارت
5-7. شيوه‌هاي نظارتي اسلام
6-7. نظارت غير مستقيم
7-7. اهداف اصلي مديريت اسلامي سازمان
8-7. رهبري و مديريت
9-7. ويژگيهاي بايسته مدير
فصل هفتم: انگيزش
1. تعريف
2. انواع انگيزه‌ها
3. اجزاي تشكيل دهنده انگيزش
1-3. انگيزه رقابت
4. عوامل مؤثر در انگيزش
1-4. تعيين هدف
2-4. تشويق و تنبيه
3-4. ناهماهنگي شناختي
4-4. انگيزه‌هاي عقلي و عاطفي
5-4. نقش استشاره در انگيزش (و دلايل عدم ابراز نظر)
6-4. انتخاب طرح
7-4. دقت در برخورد
8-4. اهميت نيروي انساني سازمان
9-4. رابطه توانايي، شغل و انگيزش
10-4. انتظارات زير دستان
5. محيط كار و انگيزش
1-5. خط مشي‌ها محكم و ثابت
2-5. سرپرستي شايسته
3-5. همكاران
4-5. شرايط كاري
5-5. ساعات كاري متغير
6-5. فرهنگ سازمان
6. نظامهاي شغلي و انگيزش
7. ارزشيابي و تعيين هدف
1-7. ارزشيابي
2-7. تعيين هدف
فصل هشتم: تغيير و مقاومت
1. تغيير در سازمان
1-1. تعريف
2-1. فراگرد تغيير
3-1. سطوح تغيير
4-1. دور تغيير
5-1. موارد تغيير
2. چگونگي اجراي تغيير در سازمان
1-2. طرح آزمايشي
2-2. شيوه مطرح كردن تغييرات
3. مقاومت در مقابل تغيير
1-3. انواع مقاومت
2-3. دلايل مقاومت
3-3. راههاي پيشگيري

موارد بیشتر arrow down icon